صفحه/نتیجه

مقررهٔ تنظیم بورس های ملکی : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۲۴) تاریخ ۱۶-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|729|م|LB2339.A3|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ تنظیم بورس های ملکی را که در جلسهٔ شماره (۲) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۷) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۷ ماده به ادامه حکم ...

مقررۀ تعلیمات غیر حضوری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۱۱) تاریخ ۱۴-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|727|م|LA1081|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تعلیمات غیر حضوری را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن مقرره. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه مقرره ...

مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دوکتورا) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۳۹) تاریخ ۱۶-۸-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-09-14 | 1397|م|LA1083|723|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دوکتورا) را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۴۱) مادۀ تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ...

مقررۀ تنظیم امور امتحانات کانکور : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱) تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۷۱) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|742|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین اعضای کمیتۀ امتحان کانکور و تثبیت حق الزحمۀ آنها-- فصل سوم مکلفیت های متقاضی امتحان کانکور-- فصل چهارم احکام متفرقه. ...

تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقرره تحصیلات عالی شبانه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶۴) تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-03-20 | 1397|748|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که در جلسۀ شماره (۲) مؤرخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_la1083_tay748_1397_n1302_dari_title2.pdf ...

مقرره تحصیلات عالی شبانه : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۵ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-16 | 1390|744|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز تدویر برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل سوم شمولیت در برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_la1083_meem744_1390_n1066_dari_title2.pdf ...

تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۳۶) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|78|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"تعدیل مجدد مادۀ پانزدهم مقررۀ تحصیلات عالی شبانه را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۷) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_la1083_tay78_1397_n1329_dari_title1. ...

قانون تحصیلات عالی ملکی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۴ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-09 | 1394|29|ق|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل هفت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شورای عالی تحصیلات عالی– فصل سوم مؤسسات تحصیلات عالی– فصل چهارم اعضای کادر علمی – فصل پنجم اداره و بورد ارتقای کیفیت و اعتبار دهی اکادمیک مؤسسات تحصیلات عالی – فصل ششم محصلا مؤسسات تحصیلات عالی – فصل هفتم ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۴) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-07 | 1399|74|ت|LA1083|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) ماده تصویب گردید ...