صفحه/نتیجه

موافقت نامه در مورد تاًسیس رابطه توامیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون راینیش فیدریش ویلهلم بن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-15 | 1344|82|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem82_1344_n43_dari_title1.pdf ...

موافقت نامه در مورد تأسیس رابطۀ توأمیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون کلن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-30 | 1344|827|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem827_1344_n44_dari_title1.pdf ...

مقررات بورسها و تحصیلات در خارج : فرمان شماره ۴۶۸ مورخه ۲۹/۳/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-11 | 1354|74|م|LB2338|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عمومیات—فصل دوم شرایط استفاده از بورس ها—فصل سوم حقوق و وجایب استفاده کنندهگان از بورس—فص چهارم طرزالعمل، توحید، انسجام و توزیع بورس ها—فصل پنجم تحصیل بمصرف شخصی یا حکومت—فصل ششم احکام متفرقه. لغو ماده (۲۶و۲۹) این مقرره تحت عنوا ...

مصوبه شورای وزیران ج. د.ا پیرامون لغو مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولتخنیک کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۶)۱۳۶۴/۳/۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-15 | 1364|62|م|K3755|رساله | بیشتر...

"پیرامون لغو مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید" از روی متن فرمان. ۳ شماره. acku_risalah_k3755_meem62_1364_n590_dari_title2.pdf ...

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|K3755|رساله | بیشتر...

شامل۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. “شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۶۶)) در جلسه تاریخی ۲۰/۷/۱۳۵۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۹۰۱) مورخ ۲۰/۷/۱۳۵۹ وزار ...

مقرره موسسات تحصیلات عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|44|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم محصلان—فصل سوم کدر های استادان، پرسونل معاونه تدریسی و اداری—فصل چهارم امور تدریسی، علمی و میتودیکی—فصل پنجم فعالیت های تحقیقات علمی—فصل ششم سلاحیت ها—فصل هفتم تشکیل—فصل هشتم اداره و رهبری—فصل نهم سازمانهای ...

مقرره پزیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیلات عالی، تخنیکم ها مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی جمهوری دموکراتیک افغانستان در پرتو مصالحه ملی: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانشتان شهر کابل شماره (۶۵) تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|72|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش در موسسات تحصیلات عالی-- فصل سوم پذیرش در تخنیکم ها، مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf3562_a35_meem72_1366_n637_dari_title5.pdf ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۷) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-01-11 | 1397|792|ت|KNF3147|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دا ...

تعلیماتنامه کتابخانه پوهنتون کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-15 | 1345|782|ت|Z678.892.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعریفات- مرام و ضروریات-- فصل دوم تشکیلات کتابخانۀ پوهنتون کابل-- فصل سوم امور مالی و اداری کتابخانۀ پوهنتون کابل. این قانون با ادامه مادۀ ۱۰-۱۴ در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۰، تحت عنوان تعلیماتنامۀ کتابخانۀ پوهنتون کابل «۲» به نشر ر ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۲۳-۳-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵۲) تاریخ ۱۷-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-05-10 | 1398|74|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که به اساس مصوبه شماره (۵) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۴۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۳ ماده به ادا ...