صفحه/نتیجه

قانون ستندرد سازی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شماره (۲۵۳) تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۰) تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-21 | 1396|299|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عموم—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم ستندرد ها و مقررات تخنیکی—فصل چهارم ارزیابی مطابقت—فصل پنجم ممنوعیت ها و مویدات—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf299_1396_n1264_dari_title2.pdf ...

مقرره بورس های تحصیلات عالی نظامی در خارج از کشور : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۱۵) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-07-25 | 1396|744|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز استفاده بورس، حقوق و مکلفیت های محصل بورسیه و ضامن– فصل سوم احکام متفرقه. شمامل ۳ ضمیمه میباشد. acku_risalah_la1083_meem744_1396_n1269_dari_title5.pdf ...

ضمیمه شماره یک مقرره اعضای کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : ضمیمه شماره یک مقررۀ اعضای کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-04-31 | 1360|88|ض|K3740|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۱۷: نمبر مسلسل ۴۶۷ (۱۵ قوس ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k3740_zwaat88_1360_n486_dari_title6.pdf ...

مقررات تنظیم امورپوهنتونها : تصویب مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-09 | 1348|74|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem74_1348_n130_dari_title1.pdf ...

لغو ماده ((۲۶و۲۹)) مقررات بورسها و تحصیلات در خارج با فورمه جدید اعزام محصلین بخارج حاوی طرز العمل جدید : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|79|ل|LB2339.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این لغو تحت عنوان مقررات بورسها و تحصیلات در خارج، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۰۷ (۱۱ سرطان ۱۳۵۴ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_lb2339_a34_laam79_1358_n433_dari_title4.pdf ...

مقررۀ حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|798|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی را که به داخل (۳) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- ف ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|789|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را که از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۳۷) ماده تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد مؤسسه-- فصل سوم وظایف و مکلفی ...

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|Q180.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میبتشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. acku_risalah_q180_a34_meem74_1359_n466_dari_title1.pdf ...