صفحه/نتیجه

قانون مرکز تحقیقات پوهنتون تحصیلات و تحقیقات علوم اسلامی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۹ تاریخ ۵/۲/۱۳۶۸ شهر کابل: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۹۹ تاریخ ۹/۳/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-15 | 1368|98|ق|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و امتیازات اعضای کدر علمی-- فصل سوم احکام متفرقه. ۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf469_qaaf98_1368_n695_dari_title3.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره بریګاد های کار محصلان و متعلمان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۳/۶ شماره (۵۷): مقرره بریگاد های کار محصلان و متعلمان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|69|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ساختار تشکیلاتی بریگاد های کار-- فصل سوم سازمان دهی کار و فعالیت تولیدی اجتماعی و سیاسی در بین اعضاء بریگاد های کار-- فصل چهارم حفاظت و تامین امنیت اعضاء بریگاد های کار-- فصل پنجم تامین شرایط صحی و بهداشتی ب ...

مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۸ تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-16 | 1390|74|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کمیسیون عالی ارزیابی اسناد تحصیلی – فصل سوم شرایط ارزیابی اسناد تحصیلی – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_la1083_meem74_1390_n1066_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه ایجاد پوهنتون جنوب آسیا سارک : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|827|م|DS357.5 |رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem827_1390_n1069_dari_title5.pdf ...

مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ استقلالیت مالی پوهنتون ها شماره (۲۶) تاریخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-09-20 | 1392|74|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی – فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf3147_meem74_1392_n1123_dari_title1.pdf ...

مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۶) مؤرخ ۹/۷/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-07-15 | 1386|72|م|LB2339.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج را که بداخل (۵) فصل و (۲۴) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز استفاده از بورس-- فصل سوم حقوق و مکلفی ...