صفحه/نتیجه

مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-15 | 1360|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۹، فصل دوم(شرایط شمول، تقرر و ترفیع در کدر فنی تدریسی) ماده ۱۰-۱۶، فصل سوم (متفرقه حکمونه) ماده ۱۷-۲۳. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه نمبر (۱) مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی ، در شماره ۱۴ ...

مقررهٔ لیلیه های مؤسسات تحصیلی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ انفاذ مقررهٔ لیلیه های مؤسسات تحصیلی شماره (۵۴) تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۸۳: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۳/۱/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-20 | 1384|74|م|LB3228 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول و رهایش در لیلیه-- فصل سوم مکلفیت های محصلان شامل لیلیه-- فصل چهارم طرز ادارۀ لیلیه-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ لیلیه های مؤسسات تحصیلی که به داخل (۵) فصلو(۲۲) ماده ازطرف مجلس عالی وزراء ...

مقرره تحقیقات علمی در موسسات تحصیلات عالی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۴)۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|74|م|Q180|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی و پلانگذاری امور تحقیقات علمی-- فصل سوم منابع مالی تحقیقات علمی-- فصل چهارم تطبیق نتایج کار تحقیقات علمی. acku_risalah_q180_meem74_1364_n587_dari_title3.pdf ...

مقرره امور پلانگذاری تهیه، طبع، نشر و توزیع درسی برای موسسات تحصیلات عالی و مسلکی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغنستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۴۲)تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-09-15 | 1364|744a|م|Z249|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۲، فصل دوم (پلانگذاری تهیه، طبع و نشر آثار درسی) ماده ۳-۱۳، فصل سوم (پرداخت حق الزحمه) ماده ۱۴-۱۹، فصل چهارم (احکام نهائی) ماده ۲۰-۲۱. acku_risalah_z249_meem744a_1364_n596_dari_title3.pdf ...

مقرره کمیسیون عالی ارزیابی درجات علمی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-31 | 1363|74|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: درجات علمی، فصل سوم: ترتیب کار کمیسیون، فصل چهارم: احکام متفرقه. acku_risalah_k3762_a35_meem74_1363_n558_dari_title1.pdf ...

مقرره اعضای کدر علمی پوهنتون های وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-15 | 1359|74|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۷) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۴۲) مورخ ۱۳۵۹/۷/۱۵ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۱۲-- فصل دوم (شرای ...

قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تربیهٔ استاذ و مدارس عالی تعلیمات اسلامی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1422-07-29 | 1422|299|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf299_1422_n796_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ کادر علمي مرکز سائنس : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|782|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اعضای کادر علمی مرکز سائنس-- فصل سوم پذیرش و تقرر به حیث عضوء کادر علمی-- فصل چهارم ترفیع علمی-- فصل پنجم احکام نهائی. ack ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعلیق فقرۀ (۲) مادۀ (۸) مقررۀ لیلیه های مؤسسات تحصیلی ج. ا. ا منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۸۴۸) سال ۱۳۸۴ شماره (۷) تاریخ۲۲/۵/۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-06-05 | 1385|42|م|LB3228A34|رساله | بیشتر...

"تعلیق فقرۀ (۲) مادۀ (۸) مقررۀ لیلیه های مؤسسات تحصیلی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۸۴۸) سال ۱۳۸۴ را که در جلسۀ مؤرخ ۵/۴/۱۳۸۵ شورای وزیران ج. ا. ا تصویب گردیده است، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb3228_a34_meem42_1385_n896_dari_titl ...