صفحه/نتیجه

قانون حکمیت تجارتی : تجارتی: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون حکمیت تجارتی شماره: (۹۵)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|93|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موافقتنامه حکمیت-- فصل سوم بورد حکمیت-- فصل چهارم صلاحیت بورد حکمیت-- فصل پنجم اجرای رسیدگی حکمیت-- فصل ششم صدور قرار حکمیت و خاتمهٔ رسیدگی-- فصل هفتم اعتراض به قرار-- فصل هشتم تطبیق قرار حکمیت-- فصل نهم اح ...

قانون شرکت های تضامنی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون شرکت های تضامنی شماره: (۹۹)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۷۹۳۰)تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ محترم سرور « دانش» وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|25|ق|K1315|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع شرکت ها-- فصل سوم موضوعات اساسی مربوط به شراکت-- فصل چهارم شرکت تضامنی عام-- فصل پنجم شرکت تضامنی خاص-- فصل ششم شرکت تضامنی کار-- فصل هفتم احکام متفرقه. ۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده ...

قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی شماره: (۹۸)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۶۸۳۷)تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۵ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|89|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز میانجیگری-- فصل سوم احکام متفرقه. ۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf920_qaaf89_1385_n913_dari_title2.pdf ...

قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون شرکت های سهامی و محدود المسؤولیت شماره: (۱۰۰)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۷۹۲۷)تاریخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|95|ق|K1315|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط ثبت شرکت های سهامی-- فصل سوم صدور تصدیق ثبت-- فصل چهارم پرداخت فیس-- فصل پنجم طرز ایجاد شرکت سهامی-- فصل ششم قواعد داخلی-- فصل هفتم صدور سهام-- فصل هشتم هیئت مدیره-- فصل نهم هیئت نظار-- فصل دهم مجمع ...

قانون بیمه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۰۶ تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۳۰ تاریخ ۲۷-۲-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|29|ق|HG8696.6|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره ۲ ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون بیمه را که بداخل هشت فصل و سی و شش ماده طی مصوبه شماه ۵۰۶ مورخ ۲۴ حوت ۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان به تصویب رسیده، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۸ فصل بوده: فصل ...

اساسنامۀ تصدی سپین زر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|522|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی وبیلانس—فصل ...

اساسنامۀ نمونوی تصدی های دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱-۳-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-06-15 | 1363|59|ا|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ار گانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهید و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ا ...

مقررات خرید و فروش مال التجاره مؤسسات و تصدیهای تجارتی وزارت تجارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|72|م|K884.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم آفرگیری و ارزیابی آن، فصل سوم تعیین قیمت وپرداخت آن، فصل چهارم معامله تجارتی وانواع آن، فصل پنجم احکام متفرقه. " مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره «۱۷۱۴» در جلسۀ تاریخی ۱۰-۴-۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۰۰۲» ...

قانون مؤسسات ساختمانی خصوصی : فرمان شماره ۲۰۸ مورخ یازدهم ثور سال ۱۳۵۵صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-15 | 1355|99|ق|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول(مرام و شرایط تأسیس) ماده ۲-۱، فصل دوم(شرایط اشتراک مؤسسات ساختمانی خصوصی در داوطلبی ها)ماده ۸-۳، فصل سوم(متفرقه)ماده ۲۳-۸. acku_risalah_k891_b8_qaaf99_1355_n332_dari_title1.pdf ...

دبلخ نساجی اساسنامه : فرمان نمبر۲۳۹۰ مورخ ۲\۸\۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-29 | 1349|28|د|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام، فصل دوم سرمایه، فصل سوم تشکیلات، فصل چهارم انحلال و تصفیه، فصل پنجم مواد متفرقه "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۲۳۵۳ در جلسۀ تاریخی ۱۸-۸-۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۳۲ مورخه ۱۲-۸-۴۹ وزارت عدلیه راجع به اساسنامۀ د ...