صفحه/نتیجه

جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اخذ کمک، قرضه وکریدت : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-09 | 1357|89|ج|HG1641|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درجلسه تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷ که درخانه خلق دایرګردید باساس ورقه عرض تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷صدارت مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_hg1641_jeem89_1357_n413_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ دستگاه حجاری و نجاری : فرمان شماره ۱۶۹۹ مورخ هفدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-22 | 1355|52|الف|TH5606|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۳۲۷) در جلسۀ تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۵۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۴۶۶) مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع راجع به اساسنامۀ تصدی حجاری و نجاری هلمند مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_th5606_alif52_1355_n ...

قانون منع احتکار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۴۸۵) تاریخ ۱۰/۱۲/ ۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۳۴ تاریخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون منع احتکار را که طی مصوبه شماره (۴۸۵) مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۸ شورای وزیران بداخل هجده ماده به تصویب رسیده توشیح و انفاذ آنرا اعلام میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6036_qaaf29_1 ...

لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قرار دادی ها و سایر اتباع کشورمتکی به ماده (۶) قانون منع احتکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶-۳ تاریخ ۲-۱-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ل|HG6036|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۴۷۷) در جلسۀ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قراردادیها و سایر اتباع کشور مراتب آتی را تصویب نم ...

اساسنامۀ د افغانستان د وړیو تصدی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-30 | 1357|52|ا|HD9904.A72|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (مقدمه) ماده ۱-۴-- فصل دوم (مرام واهداف)ماده ۴-- فصل سوم (تشکیل) ماده ۵-- فصل چهارم (صلاحیت ها ووظایف) ماده۶-۹-- فصل پنجم (امورمالی وبیلانس) ماده ۱۰-۱۷-- فصل ششم (انحلال) ماده ۱۸-۲۰-- فصل هفتم (احکام متفرقه) ماده ۲۱-۲۳. مجلس وزر ...

اساسنامۀ شرکت سهامی وارداتی و صادراتی تهیه مواد خام و عرضه محصولات صنایع دستی پیشه وران در جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۲ تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_alif55_1368_n692_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د بلخ د اوبدلو موسسه : فرمان شماره ۱۰۲ مورخ هژدهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-02-30 | 1355|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: سرمایه، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۳۶۹) در جلسۀ تاریخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۵۸) مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۵۴وزارت معادن و صنایع راجع ...

مقررۀ تنظیم فعالیت های اداره عمومی خدمات تجارتی نظامی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۰ تاریخ ۱۷-۶-۱۳۶۶ در مورد مقرره تنظیم فعالیت ها و مقرره توزیع کوپون و فروش اموال استهلاکی اداره عمومی خدمات تجارتی نظامی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|42|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم احکام نهائی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_meem42_1366_n650_dari_title3.pdf ...

مقرره تعرفه صنعتی سرمایه گذاریهای خصوصی داخلی و خارجی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۹ تاریخ ۲۴-۶-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-16 | 1366|46|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg5720_6_a3_meem46_1366_n650_dari_title5.pdf ...

مقرره امور ساختمانی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۹۲۳- ۳ تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۶۷ ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-31 | 1368|49|م|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امور پروژه سازی، خدمات مشورتی انجنیری و مراقبت کار-- فصل سوم مراحل داوطلبی-- فصل چهارم شرایط ترتیب عرضه. acku_risalah_k891_b8_meem49_1368_n698_dari_title1.pdf ...