صفحه/نتیجه

موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا (SAFTA) : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۷: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۴۲) تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-05 | 1389|92|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامهً به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه موافقتنامهً به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem92_1389_n1019_dari_title1.pdf ...

موافقتنامۀ بین دولت های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبور و مرور ترانزیتی از طریق هر دو کشور : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-08-10 | 1390|92|م|DS357.6.P32|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۵۸ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_p32_meem92_1390_n1063_dari_title1.pdf ...

قانون ثبت علایم تجارتی: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه شماره (۱۲۲) تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ: ۵/۶/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-10 | 1388|222|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، قانون ثبت علایم تجارتی را که توسط مصوبات شماره (۱۳۸) مؤرخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ولسی جرگه و (۱۲۲) مؤرخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ مشرانو جرگۀ شورای ملی بداخل (۵) فصل و (۳۶) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem97_1390_n1069_dari_title4.pdf ...

مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-03-02 | 1391|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدویر نمایشگاه-- فصل سوم ادارۀ نمایشگاه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_meem74_1391_n1078_dari_title2.pdf ...

قانون حمایت طرح های صنعتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۳) تاریخ ۲۵-۳-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۵۹) تاریخ ۲۸-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-06 | 1395|23|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ثبت طرح صنعتی-- فصل سوم طرح صنعتی ثبت شده-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hc417_qaaf23_1395_n1221_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت شکر بغلان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-09-20 | 1392|52|الف|K1315|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم سرمایه و سهام – فصل سوم تشکیلات شرکت – فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k1315_alif52_1392_n1123_dari_title2.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱،۲،۳و۴) سال ۱۳۴۳ : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۴) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|895|ض|KNF1650|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اصول محاکمات تجارتی، در شماره مسلسل (۱-۲-۳-۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1650_zwaat895_1395_n1222_dari_title1.pdf ...

مقررات فعالیت های تجاری : فرمان نمبر (۸۸۷) مورخه ۱۶-۱۲-۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-12-29 | 1352|72|م|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_meem72_1352_n267_dari_title1.pdf ...

قانون ستندرد سازی : : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۷) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-30 | 1395|25|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم ستندرد ها و مقررات تخنیکی-- فصل چهارم ارزیابی مطابقت-- فصل پنجم ممنوعیت ها و مؤیدات—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf25_1395_n1224_dari_title1.pdf ...