صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی افغانتور : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۱) ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-31 | 1366|52|ا|K3276|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k3276_al ...

اساسنامۀ تصدی جن و پرس پخته و روغن نباتی بست : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۳۰) ۱۸-۶-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-31 | 1366|52|ا|HD9490.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9490_a ...

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی درچوکات شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۹۹ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیتها-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورارتقای نقش وکالت دفاع درتحکیم قانونیت انقلابی ودفاع ازحقوق ...

اساسنامۀ تصدی دستگاه ساختمانی اموربرق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|52|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

اساسنامۀ تصدی سیلوها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۳) ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|HD31|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd31_alif52_1366_n642_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ تصدی صنایع افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۵) ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|525|الف|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور احسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd31_ali ...

اساسنامۀ مؤسسه د افغان د ترکانی تصدی : فرمان نمبر ۱۱۴۴ مؤرخه ۱۰-۱۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-31 | 1354|52|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی تصدی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه تصدی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_tt162_a2_alif52_1354_n298_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۳ مورخ ۲۲/۴/۷۶ در مورد تعدیل در بعضی مواد قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی شماره (۷۸۱) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|45|ف|HB701|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_hb701_fay45_1376_n783_dari_title7.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|55|الف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...