صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی تورغنډی بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-09-15 | 1354|59|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_he323_alif59_1354_n317_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د بست مؤسسسه : فرمان شماره ۱۵۷۶ مورخ ۱۸ دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_alif52_1354_n329_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی شیرخان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|55|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم هئیات نظار-- فصل پنجم امور مالی وبیلانس-- فصل ششم انحلال مؤسسه-- فصل هفتم احکام متفرقه. ماده ششم در جریده رسمی موجود نیست. acku_risalah_he323_alif55_1354_n317_dari_title ...

اساسنامۀ تصدی حیرتان بندر : فرمان شماره (۶۳۳) مورخ بیست و پنج سرطان سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-08-15 | 1354|52|ا|HE323|رساله | بیشتر...

شامل۷ فصل میباشد، فصل اول(عنوان ومرام)ماده۱-۲، فصل دوم(سرمایه)ماده۳، فصل سوم(تشکیلات)ماده۴-۸، فصل چهارم(هئیات نظار)ماده۹-۱۰، فصل پنجم(امور مالی وبیلانس) ماده ۱۱-۱۹، فصل ششم(انحلال مؤسسه)ماده ۲۰-۲۳، فصل هفتم(احکام متفرقه)ماده ۲۴-۲۹. acku_risalah_he323_alif ...

قانون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان : فرمان (۳۰۴) مؤرخه ۴-۳-۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتو عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-16 | 1353|99|ق|HF3770.6|رساله | بیشتر...

از مادۀ سوم الی مادۀ سیزده هم در جریده اصلی موجود نمیباشد. ماده ۱۵ در جریده رسمی موجود نیست. شامل ضمایم میباشد، ضمیمه (۱) در ظرف (۵) مادۀ (اتاق تجارت و صنایع افغانستان)، ضمیمه (۲) در ظرف (۴) مادۀ (دارالانشاء اتاق تجارت و صنایع). acku_risalah_hf3770_6_qaaf ...

قانون بیمه : فرمان نمبر (۹۶۰) مؤرخه ۱۰-۹- ۱۳۵۳ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-30 | 1353|22|ق|HG8696.6|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس وارده-- فصل سوم عقد بیمه-- فصل چهارم پرداخت حق البیمه-- فصل پنجم بدل بیمه-- فصل ششم تعیین موارد مسؤولیت-- فصل هفتم فسخ و بطلان مقاوله-- فصل هشتم مواد متفرقه. acku_risalah_hg8696_6_qaaf22_1353_n289_dar ...

قانون کوپراتیف : فرمان شماره (۸۶۱) مؤرخه ۱۳۵۳-۸-۹ مقام رفیع صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-02 | 1353|28|ق|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انکشاف کوپراتیف ها-- فصل سوم ثبت کوپراتیف-- فصل چهارم عضویت-- فصل پنجم قطع عضویت-- فصل ششم اداره و تشکیلات-- فصل هفتم مجمع عمومی-- فصل هشتم هیئات مدیره-- فصل نهم سرمایه و امور مالی-- فصل دهم حساب و ب ...

اساسنامهٔ نمونوی تصدیهای دولتی : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ اساسنامهٔ نمونوی تصدی های دولتی شماره (۲) تاریخ ۷/۱/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶۴) تاریخ ۸/۱/۱۳۸۴ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-01 | 1384|59|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم اداره-- فصل چهارم احکام متفرقه. "اساسنامهٔ نمونوی تصدی های دولتی که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ در چهار فصل و بیست و هشت ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و ا ...

اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۲۶-۴-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-06-05 | 1385|54|الف|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های شرکت-- فصل سوم سهام شرکت-- فصل چهارم تشکیل شرکت-- فصل پنجم هیئت عامل شرکت-- فصل ششم امور مالی وحسابی-- فصل هفتم احکام متفرقه. " اساسنامۀ د آریانا افغان هوائی شرکت که بداخل (۷) فصل و ...