صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی میوه کندهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif ...

اساسنامۀ تصدی پشمینه بافی پلچرخی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۶) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-12-15 | 1364|52|الف|HD1410.6 A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس—فص ...

اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی ومختلط : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۹ تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۶۵ در مورد اساسنامۀ نمونوی شرکت های سهامی خصوصی و مختلط

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|K3943|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امور مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k3943_alif52_1366_n632_dari_title ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی وخارجی درجمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳) تاریخ ۱۵-۱-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-27 | 1366|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معافیت ها ومساعدت ها-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم حل اختلافا ت-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکرتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

اساسنامه تصدی مرکزانکشاف وصادرات دستی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۹) ۲۳-۹-۱۳۶۴ درمورد اساسنامۀ تصدی مرکز انکشاف وصادرات صنایع دستی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامۀ مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|HD9259.R3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd9259_r3_alif52_1356_n390_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی تعاونی و تجارتی دوستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-15 | 1364|525|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه و امور مالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی--فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif525_1 ...

اساسنامۀ تصدی نساجی بگرامی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۸) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-29 | 1364|52|ا|HD9867.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰ ،فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

اساسنامۀ تصدی د افغان میوی سمون : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۲) ۱۳۶۳/۶/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-15 | 1364|52|ا|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰ ،فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

اساسنامۀ تصدی نساجی بلخ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۷) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-15 | 1364|52|ا|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...