صفحه/نتیجه

قانون منع احتکار : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۳۵(تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-31 | 1374|29|ق|HG6015|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مقدار ذخیره و نورمهای مجاز-- فصل سوم تعقیب عدلی-- فصل چهارم احکام جزائی. acku_risalah_hg6015_qaaf29_1374_n773_dari_title2.pdf ...

مقررۀ حکمیت تجارتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم طرز بررسي و حل اختلافات وارده-- فصل چهارم اندازه حق العمل اداره حکمیت تجارتي-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf920_meem74_1374_n779_dari_title4.pdf ...

قانون رهنماي معاملات : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمی اداره امور مصوبه درمورد قانون رهنمای معاملات: فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون رهنمای معاملات شماره ۳۴۳ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|29|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد رهنماي معاملات-- فصل سوم حقوق و وجایب رهنماي معاملات-- فصل چهارم احکام نهايي. "به ملاحظه مصوبه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ صدارت عظمی قانون رهنمایی معاملات را که بداخل چهار فصل و بیست ونه ماده از ...

اساسنامه شرکت سهامي و تجارتي آریانا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالي و حسابي-- فصل پنجم فصل پنجم احکام نهائي. acku_risalah_knf2720_alif52_1374_n781_dari_title10.pdf ...

طرح تعدیل در اساسنامه شرکت سهامی هوتل کانتینتال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|49|ط|HD2971|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd2971_toy49_1374_n781_dari_title13.pdf ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۴) تاریخ: ۲/۶/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-06-20 | 1381|29|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

"قانون مذکور به اساس فرمان شماره (۱۳۴) مؤرخ ۲/۶/۱۳۸۱ از جانب ما منظور و فرستاده شد. به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. "به منظور تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان، توسعهٔ بازار کار، بلند بردن ع ...

اساسنامه تصدی پشمینه بافی کندهار : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۱) ۲۱ر۱۲ر۱۳۶۴ درباره منظوری اساسنامه تصدی پشمینه بافی کندهار

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-31 | 1365|52|ا|HD9909.A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-6، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده 7-24، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده25-34، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده 35-40، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده 41-44، فصل ششم (تجدید سازمان ، انحل ...

اساسنامهٔ دستگاه ساختمانی آمو : محترموزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|525|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۴۳۸)) در جلسه تاریخی ۲۸ر۴ر۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (674) مورخ ۱۳ر۳ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، ف ...