صفحه/نتیجه

قانون شرکت های محدودالمسؤولیت : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۵) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-26 | 1396|29|ق|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون شرکت های محدود المسؤولیت را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۴) فصل و (۱۰۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح می ...

قانون افلاس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۴) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-27 | 1396|227|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون افلاس را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۰) مؤرخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی مت ...

ضمیمۀ شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۳،۲،۱و ۴) سال ۱۳۴۳ : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۶) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه. | 1397-01-08 | 1397|89|ض|KNF1650|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح ضمیۀ شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۰) مـؤرخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۲) ماده تصویب گردیده است، توشیح ...

کنوانسیون پاریس در مورد حمایت از مالکیت های صنعتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۸۷ تاریخ ۳/۲/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶ | 1396-12-19 | 1396|99|ک|HC417|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_hc417_kaaf99_1396_n1288_Dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور اتاق ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۹) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-10 | 1398|229|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم امور اتاق ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۲۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح می د ...

سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقتنامه مراکش در مورد تأسیس سازمان تجارت جهانی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۶) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۴) تاریخ ۲۹-۳-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹) تاریخ ۵-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|94|س|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۱۹۴) مؤرخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۱۹۶) مؤرخ ۱/۴/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق (سند الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به سازمان تجارت جهانی) را، توشیح می دارم.&q ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون رهنمای معاملات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۶) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-03 | 1398|79|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اسای افغانستان تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون رهنمای معاملات را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده اس ...

قانون رهنمای معاملات : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره ۲۱۸ تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۳۵ تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-09-15 | 1395|29|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم دفاتر رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و مکلفیت های دارنده جوازنامه—فصل چهارم بررسی فعالیت دفاتر—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_31956_qaaf29_1395_n1238_dari_title2.pdf ...

قانون مشارکت عامه و خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۴) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-15 | 1397|298|ق|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) و با رعایت مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۸) فصل و (۶۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم. ...

قانون شرکت های دولتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۲) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-15 | 1397|295|ق|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح قانون شرکت های دولتی را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۷) فصل و (۵۱) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم. ...