صفحه/نتیجه

اساسنامۀ مؤسسه د افغان د ترکانی تصدی : فرمان نمبر ۱۱۴۴ مؤرخه ۱۰-۱۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-31 | 1354|52|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی تصدی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه تصدی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_tt162_a2_alif52_1354_n298_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۳ مورخ ۲۲/۴/۷۶ در مورد تعدیل در بعضی مواد قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی شماره (۷۸۱) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|45|ف|HB701|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_hb701_fay45_1376_n783_dari_title7.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|55|الف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ تصدی خیبر رستورانت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۹) ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|59|الف|TX911|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی بخش (سکتور) خصوصی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|55|ا|HB127|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل، وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۴۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_hb127_ ...