صفحه/نتیجه

مقررات فعالیت های تجاری : فرمان نمبر (۸۸۷) مورخه ۱۶-۱۲-۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-12-29 | 1352|72|م|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_meem72_1352_n267_dari_title1.pdf ...

قانون ستندرد سازی : : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۷) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-30 | 1395|25|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم ستندرد ها و مقررات تخنیکی-- فصل چهارم ارزیابی مطابقت-- فصل پنجم ممنوعیت ها و مؤیدات—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf25_1395_n1224_dari_title1.pdf ...

قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۵) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-07 | 1395|29|ق|T21.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت اختراع یا اکتشاف-- فصل سوم تغیر یا تکمیل اختراع یا اکتشاف-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_t21_5_a3_qaaf29_1395_n1227_dari_title1.pdf ...

قانون حفاظت صنایع داخلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-07 | 1395|237|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره و وظایف آن-- فصل سوم لطمۀ جدی و خطر لطمۀ جدی-- فصل چهارم اجرای بررسی حفاظتی-- فصل پنجم اقدامات حفاظتی موقت و نهایی—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf237_1395_n1227_dari_title2.pdf ...

تصدی انتقال اموال ترانزیتی : فرمان نمبر (۱۴۰) مورخه ۲۹-۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-01 | 1353|64|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول مرتم تصدی-- فصل دوم تشکیل تصدی-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_he269_6_a2_tay64_1353_n273_dari_title2.pdf ...

قانون سرمایه گزاری خصوصی داخلی و خارجی : فرمان شماره (۳۰۲) مورخه ۱۳۵۳-۳-۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-30 | 1353|25|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf25_1353_n275_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۳۱۰) مورخه ۴-۳-۱۳۵۳ صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-30 | 1353|42|ف|HC417|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hc417_fay42_1353_n275_dari_title3.pdf ...

قانون مشارکت عامه و خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|28|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ادارات-- فصل سوم اصول مشارکت عامه و خصوصی-- فصل چهارم طرح و تطبیق مشارکت عامه و خصوصی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf28_1395_n1228_dari_title3.pdf ...

قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۶) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-24 | 1395|29|ق|Z285.35.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق پدید آورندگی-- فصل سوم میعاد استفادۀ حق کاپی رایت-- فصل چهارم حقوق نمایش دهنده، تهیه کنندۀ فونوگرام و مؤسسۀ پخش کننده-- فصل پنجم چگونگی استفاده از اثر مشترک—فصل ششم تخلفات-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_ris ...