صفحه/نتیجه

فیصله شماره (۳۶) مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : قانون محصول آب نل (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹)) مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-10-15 | 1358|96|ف|TD313.A3|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲-۸-۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون محصول آب نل منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۹ » (۳۱) جوزا ۱۳۵۸ ...

اساسنامۀ تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۴) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ در باره اساسنامۀ تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-15 | 1366|52|ا|TK3221|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامه مؤسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق : فرمان شماره (۱۲۴۷) مورخ سوم قوس ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-09-15 | 1355|52|ا|HD1694|رساله | بیشتر...

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام: سرمایه: تشکیلات ووظایف: هئیت عامل. acku_risalah_hd1694_alif52_1355_n351_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۸۷) سال ۱۳۹۴ : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۶۷۲) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|89|ض|TC513.A3|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، در نمبر مسلسل ۱۱۸۷ (۱۸ میزان ۱۳۹۴) به نشر رسیده. acku_risalah_tc513_a3_zwaat89_1396_n1280_dari_title1.pdf ...