صفحه/نتیجه

مقرره استفاده از آب در زراعت : مصو به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|744|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع آب-- فصل سوم اداره سیستم های آبیاری-- فصل چهارم حفظ و مراقبت و اصلاح سیستم های آبیاری. acku_risalah_s471_a3_meem744_1360_n500_dari_title2.pdf ...

قـــــــــــــانـــــــــــــون محصــــــــــــــــــــــول آب نـــــــــــــل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|29|ق|HD1691|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصــــــــــــــــــــــــل اول احــــــــــــــــــــکام عمـــــــــــومــــــــــــــی-- فصــــــــــــــل دوم حـــــــــــــق الامتـــــیاز و محصـــــــــــــــــول آب نـــــــــــل-- فصـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــ ...

قانون آب : شورای ملی افغانستان ولسی جرگه مصوبه شماره (۱۲۰) تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۲۲) تاریخ ۶/ ۲/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-02-06 | 1388|99|ق|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تنظیم و اداره استفاده از منابع آب—فصل سوم ادارات و شورا های حوزه های دریایی—فصل چهارم استفاده از آب—فصل پنجم حفاظت منابع آب—فصل ششم حل اختلافات--فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_td313_a3_qaaf99_1388_n980_da ...

اساسنامه فابریکات کود و برق مزارشریف : فرمان شماره (۹) مورخ پنجم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|572|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم امور مالی و بیلانس-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم صلاحیت و وظایف-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif572_1357_n394_dari_title2.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : قانون محصول آب نل (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹)) مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-10-15 | 1358|96|ف|TD313.A3|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ ر۸ ر ۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون محصول آب نل منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۹ » (۳۱) جوزا ۱۳ ...

اساسنامه تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۴) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ در باره اساسنامه تصدی ساختمانی ومونتاژ لین های انتقال ولتاژ بلند وسب ستیشن ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-15 | 1366|52|ا|TK3221|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

مقررۀ کنترول و مراقبت کیفیت آب : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افانستان درمورد انفاذ مقرره شماره (۲۷۳۷) تاریخ ۲۹/ ۱۲ /۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-02-25 | 1395|78|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فضل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت های آلوده کننده منابع آب-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها وادارات دولتی و مراجع غیر دولتی واشخاص-- فصل چهارم احکام نهائی. " مقررۀ کنترول و مراقبت کیفیت آب را که درجلسه شماره (۳۹) مؤرخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴ کابینۀ ...

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق : فرمان شماره (۱۲۴۷) مورخ سوم قوس ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-09-15 | 1355|52|ا|HD1694|رساله | بیشتر...

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام: سرمایه: تشکیلات ووظایف: هئیت عامل. acku_risalah_hd1694_alif52_1355_n351_dari_title1.pdf ...