صفحه/نتیجه

قانون استفاده از منابع آب : مصوبۀ جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۰ پیرامون طرح قانون استفاده از منابع آب: فرمان رئيس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۹۲ تاریخ ۱۶/۴/۱۳۷۰ درمورد توشیح مصوبۀ هیأت مختلط مجلسین شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|29|ق|HD1694|رساله | بیشتر...

: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم اموراستفاده ازمنابع آب-- فصل سوم استفاده از آب در زراعت-- فصل چهارم استفاده ازآب در امور غیرزراعتی-- فصل پنجم حفاظت منابع آب-- فصل ششم حل وفصل اختلاف ناشی ازاستفاده آب-- فصل هفتم احکام نهایی. بتاسی ازح ...

اساسنامه تصدی کود برق مزار شریف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-15 | 1364|52|الف|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان-- انحلال و تصفیه--فصل هفتم احکام نهائی. پیرامون منظوری اساسنامه ها ...

مقرره استفاده از انرژی برق در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-31 | 1365|74|م|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: شرایط تخنیکی اتصال دستگاه های برق مصرف کننده گان، فصل سوم: اجازه فعالیت دستگاه های برق مصرف کننده گان به بهره برداری، فص ...

مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۸) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درمورد مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|74|م|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نورم مصرف مواد سوخت-- فصل سوم ضریب های تزئیدی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ضمیمه این مقرره تحت عنوان فرمان رئیس دولت انت ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت انرژی برق جمهوری د موکراتیک افغانـستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|HD9685.A2|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۶) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض نمبر (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)-- فصل دوم (اهداف)-- فصل سوم ( ...

اساسنامۀ تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۹۵) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|25|ا|HD69.C6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

مقرره وظایف وصلاحیتهای کمیسیون کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درامور انرژی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۳/۱۳۶۳ در باره منظوری طرح مقرره کمیسیون کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امو انرژی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-05-31 | 1363|79|م|HD1694|رساله | بیشتر...

فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف کمیسیون، فصل سوم صلاحیت کمیسیون، فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تقویت کنترول در رابطه به افزایش و استفاده معقول از منابع انرژی تصویب مینماید" – از روی متن فرمان. acku_ris ...

مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های ادارات– فصل سوم ممنوعیت ها و محدودیت ها در بستر و حریم منابع آب– فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمۀ این قانون تحت عنوان ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی منتش ...

مقرره استفاده از آب در زراعت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|744|م|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع آب-- فصل سوم اداره سیستم های آبیاری-- فصل چهارم حفظ و مراقبت و اصلاح سیستم های آبیاری. acku_risalah_s471_a3_meem744_1360_n500_dari_title2.pdf ...

قانون آب : شورای ملی افغانستان ولسی جرگه مصوبۀ شماره (۱۲۰) تاریخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۲۲) تاریخ ۶/ ۲/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-02-06 | 1388|99|ق|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تنظیم و اداره استفاده از منابع آب—فصل سوم ادارات و شورا های حوزه های دریایی—فصل چهارم استفاده از آب—فصل پنجم حفاظت منابع آب—فصل ششم حل اختلافات--فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_td313_a3_qaaf99_1388_n980_da ...