صفحه/نتیجه

مقرره استفاده از انرژی برق در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-31 | 1365|74|م|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: شرایط تخنیکی اتصال دستگاه های برق مصرف کننده گان، فصل سوم: اجازه فعالیت دستگاه های برق مصرف کننده گان به بهره برداری، فص ...

مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۸) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درمورد مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|74|م|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نورم مصرف مواد سوخت-- فصل سوم ضریب های تزئیدی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ضمیمه این مقرره تحت عنوان فرمان رئیس دولت انت ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت انرژی برق جمهوری د موکراتیک افغانـستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|HD9685.A2|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۶) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض نمبر (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)-- فصل دوم (اهداف)-- فصل سوم ( ...

اساسنامۀ تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۹۵) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|25|ا|HD69.C6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

مقرره وظایف وصلاحیتهای کمیسیون کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درامور انرژی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۳/۱۳۶۳ در باره منظوری طرح مقرره کمیسیون کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امو انرژی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-05-31 | 1363|79|م|HD1694|رساله | بیشتر...

فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف کمیسیون، فصل سوم صلاحیت کمیسیون، فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تقویت کنترول در رابطه به افزایش و استفاده معقول از منابع انرژی تصویب مینماید" – از روی متن فرمان. acku_ris ...

قانون تنظیم خدمات انرژی برق : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۷ تاریخ ۸/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-17 | 1394|29|ق|TK3091|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تنظیم فعالیت خدمات انرژی برق – فصل سوم احداث، ساختمان و مونتاژ تاسیسات تولید انرژی برق – فصل چهارم تعرفه ها – فصل پنجم رقابت – فصل ششم اتصال ذات البینی شبکه و دسترسی به آن – فصل هفتم دسترسی به ملکیت ها – ف ...

قانون انرژی هستوی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۹ تاریخ ۸/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-30 | 1394|29|ق|TK9145|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم جواز نامه. acku_risalah_tk9145_qaaf29_1394_n1182_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم خدمات انرژی برق : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۱۲۳) تاریخ ۵/۷/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-27 | 1395|29|ق|TK1001|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم فعالیت خدمات انرژی برق-- فصل سوم احداث، ساختمان و مونتاژ تاسیسات تولید انرژی برق-- فصل چهارم تعرفه ها-- فصل پنجم رقابت-- فصل ششم اتصال ذات البینی شبکه و دسترسی به آن—فصل هفتم دسترسی به ملکیت ها—فصل هشت ...

مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های ادارات– فصل سوم ممنوعیت ها و محدودیت ها در بستر و حریم منابع آب– فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمۀ این قانون تحت عنوان ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تاسیسات آبی منتش ...

قانون آب : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تصویب قانون آب شهر کابل۱۸ قوس ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|29|ق|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور استفاده از منابع آب-- فصل سوم استفاده از آب در زراعت-- فصل چهارم استفاده از آب در امور غیر زراعتی-- فصل پنجم حفاظت منابع آب-- فصل ششم حل و فصل منازعات و مسوولیت ها-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_r ...