صفحه/نتیجه

ضمیمۀ قانون انتخابات شوری راجع به تعدیل بعضی مواعید مندرج قانون مذکور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|872|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۱ ثور ۱۳۴۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat872_1344_n30_dari_title3.pdf ...

قانون شمارۀ-۹ تاریخی ۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ- ش راجع به اجرای انتخابات ښاروالی ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|25|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_qaaf25_1344_n30_dari_title4.pdf ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|622|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif622_1344_n25_dari_title2.pdf ...

ضمیمه قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|87|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat87_1344_n25_dari_title3.pdf ...

تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات : مصوبه کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۳-۱۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۶) تاریخ ۲۳-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-01 | 1397|729|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل،‌ ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است ...

قانون انتخابات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-04 | 1395|28|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون-- فصل سوم کمیسیون شکایات-- فصل چهارم حوزه های انتخاباتی-- فصل پنجم شرایط رای دهنده گان و کاندیدان-- فصل ششم انتخابات ریاست جمهوری—فصل هفتم انتخابات اعضای ولسی جرگه—فصل هشتم انتخابات اعضای مشرانو جرگه ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...