صفحه/نتیجه

قانون انتخابات : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹۶) تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-05-15 | 1392|229|ق|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حوزه های انتخاباتی – فصل سوم شرایط رأی دهندگان و کاندیدان – فصل چهارم انتخابات ریاست جمهوری – فصل پنجم انتخابات اعضای ولسی جرگه – فصل ششم انتخابات اعضای مشرانوجرگه – فصل هفتم انتخابات اعضای شورای ولایتی – ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ختم صلاحیت دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-05 | 1384|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2506_fay482_1384_n874_dari_title3.pdf ...

تعدیل ماده پانزدهم قانون انتخابات شورای ملی : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۹ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۹ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|782|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۴۹) مورخ ۲۲/۵/۱۳۶۹ و (۵۲) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی را، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ت ...

قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-21 | 1344|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول حوزه های انتخاباتی—فصل دوم شرایط انتخاب کننده گان و انتخاب شوندخ گان—فصل سوم نظارت انتخابات—فصل چهارم جدول انتخاب کننده گان—فصل پنجم داوطلبی برای انتخاب شدن—فصل ششم اجرای انتخابات—فصل هفتم قواعد متفرقه. این قانون دارای یک ضمیه ت ...

قانون شماره-۹ تاریخی ۲۳ ثور ۱۳۴۴ ه-ش واجع به اجرای انتخابات ښاروالی ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|299|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_qaaf299_1344_n25_dari_titile4.pdf ...

قانون انتخابات شوری با ضمائم تا ۶ سرطان ۱۳۴۴ هــ، ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|292|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

"ما پادشاه افغانستان این طرح قانون انتخابات شوری را که در جلسۀ روز چهارشنبه بیست و ششم ماه حوت ۱۳۴۳ ھ ش مجلس وزراء تصویب گردیده بنام خداوند بزرگ و بموجب حکم مادۀ ھفتادوھفتم قانون اساسی بحیث فرمان تقنینی توشیح، و نفاذ آنرا اعلام مینمائیم."—از روی ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ- ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|682|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif682_1344_n30_dari_title2.pdf ...