صفحه/نتیجه

قانون انتخابات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۹۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-10 | 1384|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۵۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انتخابات-- فصل سوم حوزه هایا نتخاباتی-- فصل چهارم رأی دهندگان و کاندیدان-- فصل پنجم کاندید وانتخاب رئیس جمهور-- فص ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولایتی و ولسوالی شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-21 | 1384|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ یکصدو پنجاه نهم قانون اساسی در رابطه به برگزاری انتخابات، مراتب آتی را منظور میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1384_n853_dari_title1.pdf ...

تعدیل و حذف در برخی مواد قانون انتخابات لویه جرگه منتشره جریده رسمی شماره (۶۹۱) مورخ ۲۵ ثور ۱۳۶۸ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۱۲ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۰ در مورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-30 | 1370|74|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا، مصوبه شورای ملی در مورد تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات لویه جرگه را که در جلسات مورخ ۴/۹/۱۳۶۹ مجلس سنا و ۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه به تصویب رسیده، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان ...

قانون انتخابات لویه جرگه : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۲) تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۹۴ تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-25 | 1368|299|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم ماده (۶۶) و مادهٔ (۷۰) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون انتخابات لویه جرگه مصوب شماره (۵۲) مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸ شورای وزیران را بداخل (۴۲) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "شورای وزیران ج.ا بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان ...

قانون انتخابات : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون انتخابات شماره:(۴۵) تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۸: فرمان ریس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون انتخابات شماره:(۴۳) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-12-10 | 1388|99|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حوزه های انتخاباتی-- فصل سوم انتخاب کنند گان و کاندیدان-- فصل چهارم انتخابات ریاست جمهوری-- فصل پنجم انتخابات ولسی جرگه-- فصل ششم مشرانو جرگه-- فصل هفتم انتخابات اعضای شورای ولایتی-- فصل هشتم انتخابات اعض ...

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۸۵ تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-07 | 1394|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون – فصل سوم وظایف صلاحیت های کمیسیون – فصل چهارم تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2506_qaaf29_1394_n1184_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-05 | 1344|89|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۱ ثور ۱۳۴۴ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat89_1344_n029_dari_title1.pdf ...

قانون انتخابات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون انتخابات شماره (۴۰) تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون انتخابات شماره (۱۵۸) تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-26 | 1394|299|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حوزه های انتخاباتی-- فصل سوم شرایط رأی دهندگان و کاندیدان-- فصل چهارم انتخابات ریاست جمهوری—فصل پنجم انتخابات اعضای ولسی جرگه—فصل ششم انتخابات اعضای مشرانو جرگه —فصل هفتم انتخابات اعضای شورای ولایتی – فصل ...