صفحه/نتیجه

قانون اجارۀ مالی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اجارۀ مالی شماره (۱۲۶) تاریخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شمارۀ مسلسل (۱۰۲) تاریخ فیصله ۶/ ۹/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-12-26 | 1392|999|ق|HJ13020.6|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم آثار قرارداد اجارۀ مالی – فصل سوم ایفای وجایب – فصل چهارم نکول – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_hj13020_6_qaaf999_1392_n1128_dari_title1.pdf ...

قانون تدارکات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۰) تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-06-27 | 1395|29|ق|TX336.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلان گذاری تدارکات-- فصل سوم مراحل داوطلبی-- فصل چهارم تضمینات تدارکات-- فصل پنجم تنظیم امور قراردادها—فصل ششم شفافیت و حسابدهی مراحل تدارکات-- فصل هفتم مکلفیت ادارات تدارکاتی– فصل هشتم احکام نهایی. acku_risa ...

تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۸ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-25 | 1394|74|ت|KNF3573|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3573_tay74_1394_n1181_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1345| 29|م|DS357.6.c5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_c5_meem29_1345_n33_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت پادشاهی برتانیه کبیر وآیرلیند شمالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344| 82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1344_n033_dari_title2.pdf ...

قانون تصدی : فرمان شماره (۴۵۶) مورخه ۲۰/۴/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-15 | 1353|22|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و وظایف-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی acku_risalah_hc417_qaaf22_1353_n279_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۴۷) مورخه ۲۰ر۴ر۱۳۵۳ صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|49|ف|HF5627|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hf5627_fay49_1353_n280_dari_title2.pdf ...

قانون اسناد قابل معامله : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴۲)تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-05 | 1387|25|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد قابل معامله-- فصل سوم طرفین اسناد قابل معامله-- فصل چهارم انجام معامله-- فصل پنجم ارایهٔ اسناد قابل معامله-- فصل ششم تأدیه و تکتانه-- فصل هفتم برائت از مسؤلیت در برابر اسناد قابل معامله-- فصل هشتم اط ...