صفحه/نتیجه

ضـمیمه نــمبــر (۲) مقرره خریداری منتشره شماره (۶) سال ۱۳۵۹ جریده رسـمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|898|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat898_1356_n383_dari_title3.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان پیرامون اقتصاد بخش خصوصی (اقتصاد ملی) : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1359-10-15 | 1359|68|م|HC420.E44|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۱۱ فیصله شماره (۲۵۰۲) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۹ وزارت امور پلانگذاری را بحیث مصوبه شورای وزیران پيرامون انکشاف بخش خصوصی (اقتصاد ملی) به نفع انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور و وحدت نیروهای ...

تعدیل فقره دوم ماده ششم ضمیمه نمبر (۲) مقرره خریداری منتشره شماره (۵) سال ۱۳۶۱ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|74|ت|K884.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k884_a5_tay74_1356_n383_dari_title4.pdf ...

مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HQ1063.2 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع ذخیرهٔ تقاعد-- فصل سوم حالات تقاعد و تثبیت حقوق متقاعدین-- فصل چهارم رفع تقاعد و استخدام مجدد کارکن-- فصل پنجم نحوهٔ پرداخت حقوق تقاعد کارکن محبوس—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hq1063_2_a34_meem74_1 ...

مقررهٔ مسؤلیت مالی کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع و حدود مسؤلیت های مالی-- فصل سوم ترتیب جبران خسارهٔ مالی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k1763_meem744_1420_n791_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی ساحوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و اندازهٔ پرداخت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem74_1420_n791_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ جبران خساره و ضرر صحی مرتبط به کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|79|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و حالات پرداخت جبران خساره-- فصل سوم طرز تثبیت و تعیین اندازهٔ جبران خساره-- فصل چهارم ذخیرهٔ وجوه جبران خساره و طرز پرداخت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem79_1420_n791_dari_title12.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱)۱۳۶۴/۲/۱۵در باره ضمیمه شماره (۱) قانون تحصیل باقیات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-08-15 | 1364|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تحصیل باقیات، در شماره ۱۸: شماره مسلسل ۴۴۱(۲۹ قوس ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_zwaat89_1364_n594_dari_title2.pdf ...

مقرره کمیسیون اسعاری کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

9 شماره. acku_risalah_knf2720_meem744_1363_n559_dari_title1_0.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۰) ۲۲/۱۰/۱۳۶۴ در باره تعدیل در قانون مالیه زمین منتشره جریده رسمی شماره (۱۵) مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۵۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|HJ4133|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hj4133_fay48_1365_n610_dari_title1.pdf ...