صفحه/نتیجه

مقررهٔ خریداری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۵۶) تاریخ: ۸/۱۰/۱۴۲۰ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|K884|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبه شماره (۴) مؤرخ ۱۶/۸/۱۴۲۰ هـ.ق شورای وزیران امارت اسلامی افغانستان مقررهٔ خریداری را به منظور امور تهیهٔ اجناس و تدارکات خدمات از خارج و داخل مملکت، برای ادارات، موسسات، تصدیها، شرکت های امارتی و مختلط امارت اسلامی افغانستان توشیح میدا ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۵ درمورد ضمیمه شماره یک مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات سرکسازی و ساختمانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|68|م|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره مصرف مواد سوخت,وسایط آلات ساختمانی و سرکسازی ،درشماره ۷: شماره مسلسل ۵۱۱ (۱۵ سرطان ۱۳۶۱) به نشررسیده. acku_risalah_k4025_meem68_136 ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۵ درمورد ضمیمه شماره پنجم مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|69|م|TP317.F7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. عنوان اصلی این مقرره دریافت نشد. acku_risalah_tp317_f7_meem69_1366_n635_dari_title4.pdf ...

مقررات حق الزحمه اجیران و ضمیمۀ معاش مامورین افغان فلم : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K1781|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۳۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: حق الزحمه اجیران خارج از افغان ف ...

قانون تفتیش محاسبات : فرمان شماره (۲۰۳۳) مورخ ششم دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-15 | 1356|29|ق|KJJ1059|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده۱-۷، فصل دوم(انواع و اساسات تفتیش حسابی)ماده ۸-۱۵، فصل سوم(مکلفیت مفتشین)ماده ۱۶-۲۶، فصل چهارم(احکام متفرقه)ماده ۲۷-۳۳. acku_risalah_kjj1059_qaaf29_1356_n389_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره سوم مقرره خریداری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|89|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat89_1356_n383_dari_title5.pdf ...

ضمیمه قانون تعیین قیمت و فروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب : فرمان تقنینی نمبر (۱۰۸۸- ۴۰۴۱) مؤرخ ۱۲-۱۲-۱۳۴۹ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-15 | 1349|89|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره (۳۵۸۷) جلسه مؤرخ ۹ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به ضمیمه قانون تعیین قیمت وفروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب در باره تثبیت اراضی ما زاد و فروش چقآ به شامل سه ماده و ضمیمه قانون تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی ...

ضمیمه اصولنامه تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب : فرمان نمبر ۳۶۴۰ مورخ ۱۳ر۱۲ر۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر (۱۰۸۸- ۴۰۴۱) مؤرخ ۱۲-۱۲-۱۳۴۹ حضور اعلیحضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-15 | 1349|898|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره (۳۵۸۷) جلسه مؤرخ ۹ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به ضمیمه قانون تعیین قیمت وفروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب در باره تثبیت اراضی ما زاد و فروش چقآ به شامل سه ماده و ضمیمه قانون تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند کجکی ...

مقـرره خریداری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|49|د|K884.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۱۸-- فصل دوم (انـواع و اشـکال خـریداری)ماده۱۹-۲۹-- فصل سوم (تـامیـنات)ماده ۳۰-۳۸-- فصل پنجم(احکـام متفـرقه)ماده ۳۹-۵۰. ضمیمه این مقرره تحت عنوان شامل ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جری ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-15 | 1359|48|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تنظیم معاشات کارگران و اجیران که به غرض توسعه معلومات به خارج کشور اعزام می شوند"-- از روی متن فرمان گرفته شده. "فرمان شماره (۱۳۹۳) مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۳ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج ...