صفحه/نتیجه

فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره (۱) قانون حقوق و امتیازات مجروحین معلولین و باز مانده ګان شهدای انقلاب ثور : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۳) شهرکابل ۲۲/۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-02-31 | 1364|489|ف|knf3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و بازماندگان شهدای انقلاب ثور، در شماره ۸: شماره مسلسل ۵۱۲ (۳۱ سرطان ۱۳۶۱)به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay489_1364_n582_dari_title2.pdf ...

قانون تدارکات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۵ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-15 | 1394|29|ق|K884|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم پلان گذاری تدارکات– فصل سوم مراحل داوطلبی– فصل چهارم تضمینات تدارکات– فصل پنجم تنظیم امور قرارداد ها – فصل ششم شفافیت و حسابدهی مراحل تدارکات – فصل هفتم مکلفیت ادارات تدارکاتی – فصل هشتم احکام نهائی. acku_r ...

تعدیل برخی از مواد قانون محصول حق العبور : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۷ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_tay74_1394_n1187_dari_title1.pdf ...

قانون بانکداری افغانستان : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۶ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-20 | 1394|29|ق|HG3270.6.A6|رساله | بیشتر...

شامل پانزده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس بانک وجواز بانکداری– فصل سوم سهم استحقاقی ذیصلاحیت در بانک– فصل چهارم شرکت تابع، وابسته، فرع و دفتر نمایندگی بانک – فصل پنجم ساختار و طرز اداره بانک – فصل ششم فعالیت ها و مکلفیت های بانک ها – فصل ...

قانون اداره امور مالیات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۳ تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-27 | 1394|29|ق|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل سیزده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق و مکلفیت های مالیه دهندگان– فصل سوم اظهار نامه مالیاتی و تعیین مالیه– فصل چهارم منازعات مالیاتی – فصل پنجم تحصیل مالیات – فصل ششم حفظ اسناد و جمع آوری معلومات– فصل هفتم نمبر تشخیصیه مالیه دهنده– فص ...

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|449|م|G151|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کرایه، سفریه و جیب خرج – فصل سوم احکام متفرقه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_G151_meem449_1393_n1138_dari_title1.pdf ...