صفحه/نتیجه

مقرره استفاده و حفظ و مراقبت از وسایل نقلیه شورای ادارات دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ: ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-12-18 | 1362|74|م|TL250|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۵، فصل دوم(طرز استفاده از موترهای دولتی برای امور رسمی)ماده۶-۸، فصل سوم(استفاده از موترهای خدمتی)ماده۹، فصل چهارم(مکلفیت شعبات ترانسپورتی و رانندگان در امر حفظ و مراقبت و استفاده از نقلیه موتری)ماده ۱۰-۱۸. ack ...

ضمیمه شماره دهم قانون مالیات برعایدات : تعدیل فقره (م) ماده (۱۹) قانون مالیات برعایدات مورخه ۲۹ ثور ۱۳۴۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-08-30 | 1360|89|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۳۰/۶/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۰۶۳) مورخ ۸/۶/۱۳۶۰ شورای وزیران را درباره ضمیمه شماره (۱۰) قانون مالیات بر عایدات مبنی بر تعدیل فقره (میم) ماده (۱۹) قانون مذکور در چهار ماده تائید و تصویب نم ...

مقررۀ حق الزحمۀ فعالیت های علمی- تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی- تحقیقی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀحق الزحمۀ فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی – تحقیقی شماره (۸۲) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۳) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمۀ-- فصل چهارم احکام نهایی. "مقرره حق الزحمۀ فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی مؤسسات علمی- تحقیقی که به داخل (۴) فصل و (۵۲) ماده از طرف مجلس عالی وز ...

ضمیمه نمبر (۲) مقررات مصارف مواد سوخت و مواد چرب کننده عراده جات، وسایط، ماشین آلات و دستگاه های دوایر دولت : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-15 | 1360|89|ض|TP317.F7|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصارف مواد سوخت و مواد چرب کننده عراده جات، وسایط، ماشین آلات و دستگاه های دوایر دولت جمهوری افغانستان، در شماره ۲۳: شماره مسلسل ۳۲۵ (۳۰ دلو ۱۳۵۴هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_tp317_f7_zwaat89_1360_n499_dari_title2. ...

قانون د افغانستان بانک : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر مورد انفاذ قانون د افغانستان بانک شماره (۶۲) تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|29|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴فصل بوده: فصل اول تأسیس، اهداف و وظایف د افغانستان بانک-- فصل دوم تشکیل و اداره-- فصل سوم امور مالی-- فصل چهارم قسمت پول-- فصل پنجم وظایف و فعالیتهای پولی-- فصل ششم سیاست نرخ و کنترول اسعار-- فصل هفتم روابط د افغانستان بانک با دولت-- فصل هشتم روابط ...

ضمیمۀ شماره (۲) مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-30 | 1359|898|ض|K4025|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۶) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷۴) مورخ ۱۳۵۹/۶/۳۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۱۰ جدول میباشد. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات مصرف مواد سوخت عراده های تر ...

مقرره کسه تصدیهای دولت، شرکتهای دولتی و شرکتهای مختلط : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-11-09 | 1359|74|م|K4447|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۵۹) در جلسه تاریخی ۱۴/۱۰/۱۳۵۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۵۸۲) مورخ ۹/۱۰/۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت و وظایف څارنوا ...

فرمان شماره (۲۱۶۱) مورخ سی ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1356|48|ف|K884.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k884_a5_fay48_1356_n392_dari_title1.pdf ...

مقرره قواعد عمومی محاسبه، راپور و بیلانس حسابی تصدیها و شرکت های دولتی و مختلط : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-01 | 1360|74|م|HB199|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی)ماده ۱-۳، فصل دوم(اصطلاحات)ماده ۴، فصل سوم(وظایف محاسبه، ترتیب بیلانس و راپور حسابی)ماده۵-۹، فصل چهارم(سرمایه گذاری، جایداد های اساسی، استهلاک و ذخیره استهلاکات)ماده ۱۰-۲۱، فصل پنجم(جایداد های دورانی)ماده ۲۲-۳۱، فصل ...