صفحه/نتیجه

تعدیلات در مواد مقرره تنظیم فعالیت آمرین حسابی واحدهای بودجوی منتشره شماره (۶۸۸) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۶۸ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۷ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|74|ت|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hj2154_6_tay74_1369_n724_dari_title5.pdf ...

قانون تصدیهای دولت : مصوبه جلسۀ عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره- ۴۸ مورخ- ۱/۸/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره-۱۶۵۶ تاریخ- ۱/۱۲/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبۀ شورای ملی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-02-31 | 1370|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبۀ شورای ملی ج- ا را در بارۀ تصویب قانون تصدیهای دولت که در جلسۀ مورخ ۳/۲/۱۳۶۹ ولسی جرگه و جلسات مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۹ و ۱/۸/۶۹ مجلس سنا و جلسۀ مورخ ۱۹/۸/۶۹ هیأت مختلط مجلسین شورای ملی ...

تعدیل ماده (سی و یکم) مقرره خریداری منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۴) مورخ ۳۱ حمل ۱۳۶۷ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۴ تاریخ در مورد تعدیل ماده (۳۱) مقرره خریداری۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|K884|رساله | بیشتر...

" شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k884_tay74_1369_n731_dari_title6.pdf ...

مقرره فند مرکزی جیولوژی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|74|م|QE290|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qe290_meem74_1369_n729_dari_title6.pdf ...

ضمیمه شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازمانده گان شهدا : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۷۷ تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۲ درباره توشیح ضمیمۀ شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین،مفقودین وبازماندگان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-07-02 | 1373|89|ض|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق وامتیازات مجروحین ومعلولین-- فصل سوم حقوق و امتیازات بازماندگان شهداء ومفقودین-- فصل چهارم مراجع ذیصلاح تصدیق مجروحیت،معلولیت،مفقودیت،اسارت وشهادت-- فصل پنجم احکام نهائی. "باساس پیشنهاد شماره (۱۶) م ...

مقرره تنظیم نورم جایداد های دورانی تصدیهای دولت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۷) درجلسۀ تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض نمبر (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: میتود نورم گذاری سرمایه دورانی، فصل س ...