صفحه/نتیجه

دولت اسلامي افغانستان صدارت عظمي مصوبه (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمي (۷۴۵) مورخ ۳۰ جوزاي سال ۱۳۷۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|98|د|G151|رساله | بیشتر...

"مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمي شماره (۷۴۵) مورخ ۳۰ جوزا سال ۱۳۷۰ را در مجلس مورخ ۶/۶/۱۳۷۴تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_g151_daal98_1374_n781_dari_title9.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر علمی پوهنتونها، اکادمی ها و پوهنځی های قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۳۱۴ تاریخ: ۳/۹/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366 |29|ق|K3762.A35|رساله | بیشتر...

3 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 10 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k3762_a35_qaaf29_1366_n656_dari_title4.pdf ...

تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی : مصوبه شورای وزیران ج.ا شماره ۳۷۲ تاریخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۰ در مورد تعدیل مجدد ماده چهارم اساسنامه بانک رهنی و تعمیراتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|749|ت|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg3270_6_a7_tay749_1370_n760_dari_title6.pdf ...

فیصله مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء در مورد تعدیل ماده سی و سوم مقرره توزیع فروش اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل منتشره جریده رسمی شماره ۷۲۵ مورخ اول میزان ۱۳۶۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|96|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. acku_risalah_na7863_a34_fay96_1375_n782_dari_title4.pdf ...

قانون تحصیل باقیات : عبدالحکیم شرعی جوز جانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-29 | 1358|29|ق|K4460|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ((۱۹۲۵)) در جلسهٔ تاریخی ۲۷/۸/۱۳۵۸ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره ((۲۷۳۵)) مورخ ۲۷/۸/۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: معافیت ها، فصل سوم: مهلت و قسط، فص ...

مقررات تحصیل باقیات : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-29 | 1358|74|م|K4460|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلهٔ شماره ((۱۹۴۹)) در جلسهٔ تارخی ۱۱/۹/۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۲۸۰۳)) مورخ ۴/۹/۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: عمومیات، فصل دوم: وظایف شعبهٔ مالی، فصل سوم: وظایف شعبه تح ...

ضمیمهٔ شماره (۸) قانون مالیات بر عایدات منتشرهٔ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ جریدهٔ رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-11-30 | 1358|89|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

"مواد (۸۸ و۸۹) حصه سوم فصل یازدهم قانون مالیات برعایدات قرار ذیل تعدیل گردید:"—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه در شماره 3: شماره مسلسل 25: تحت عنوان قانون مالیات بر عایدات به نشر رسیده. acku_risalah_knf3573_zwaat89_1358_n445_dari_title1.pdf ...

مقررات تنظیم حسابات بودجوی با د افغانستان بانك : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-01-16 | 1359|74|م|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلهٔ شماره ((۲۱۲۵)) در جلسه تاریخی ۹ر۱ر۱۳۵۹ با ملاحظهٔ ورقه عرض شماره (۲۸) مورخ ۵ر۱ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: طریق انجام معاملات حسابات، فصل سوم: احکا ...