صفحه/نتیجه

مقرره تاسیس بانکهای سکتور خصوصی دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|74|م|K1066|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات اداره-- فصل چهارم مکلفیت های امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_K1066_meem74_1373_n771_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۰۹) تاریخ ۵/۱۰/۱۳۷۳ در مورد عفو اجرت و تکت پولی تاکس های مشترکین وزارت مخابرات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|48|ف|KNF3573|رساله | بیشتر...

"بملاحظه پیشنهادات شماره (۸۸۵) مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۳- و شماره (۲۵۷۵) مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۳ وزارت مخابرات و مصوبۀ شماره (۳۰۱) مورخ ۱/۸/۷۳ صدرات عظمی د، ا، ا مراتب اتی در مورد عفو اجرت و تکت پولی مشترکین تلکس های وزارت مخابرات اعتبار از تاریخ اول جوزای سال ۱۳۷۲- الی ...

مقرره کمیسیون اسعاری صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-31 | 1374|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ساختار تشکیلاتی-- فصل سوم (وظایف و صلاحیت ها)-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_1374_n773_dari_title4.pdf ...

تعدیل در برخی از مواد مقرره خریداری منتشره جریده رسمی شماره ۶۶۴ – ۳۱ حمل ۱۳۶۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-31 | 1374|79|ت|K884|رساله | بیشتر...

9 شماره. acku_risalah_k884_tay79_1374_n773_dari_title5.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تصویب ضمیمه شماره (۱۲) قانون مالیات برعایدات ۲/۸/۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|48|ف|KNF3573|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری د موکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵: تحت عنوان قانون مالیات بر عایدات به نشر رسیده. a ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۲۵۱ تاریخ: ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۲ درمورد اجرای بودجه دولتی و پلان انکشاف اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۷۲ دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K4447|رساله | بیشتر...

"مستند به احکام شریعت غرای اسلامی، سنن تقنینی، تعاملات مالی وحسابی و نظم اقتصادی کشور و قوانین نافذه قبل ازکودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و متکی به مواد موافقتنامه اسلام آباد فرمان هذا به حکم ذیل صادر میگردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4447_fay48_137 ...

قانون کنترول و تفتیش : فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره (۱۳۵) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|29|ق|BX1711|رساله | بیشتر...

"بمنظور حصول اطمینان از صحت حساب گیري دقیق دارائي هاي عامه و کنترول مؤثر امور مالي و حسابي مراجع دولتی ادارات و موسسات و شرکت هاي مختلط و کنترول از تحقق عواید دولت و چگونگي صحت مصارف قانون کنترول و تفتیش را در چهار فصل و بیست و نه ماده توشیح میدارم.& ...

فرمان هیآت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون تصدیهای دولت ۲/۸/۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|89|ض|HC417|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تصدیهای دولت، در شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۵۹ (۳۰ اسد ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_hc417 ...