صفحه/نتیجه

مقررۀ محصول صفائی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|68|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_js7443_a2_meem68_1421_n794_dari_title6.pdf ...

مقررهٔ محصول توقفگاه وسائط نقلیهٔ مسافربری اطرافی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|36|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظائف و صلاحیت ها—فصل سوم احکام تأدیبی—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem36_1421_n794_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ تثبیت کرایهٔ ملکیت های شاروالی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-07-18 | 1421|22|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وجایب طرفین عقد (قرارداد)—فصل سوم فسخ قرارداد—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_js7443_a2_meem22_1421_n794_dari_title8.pdf ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|88|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقـرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat88_1356_n383_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران در باره ایزاد در مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره۱۱۷ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۸درباره ایزاد درمقرره امتیاز معاش کار منطقوی واقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|68|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه مقرره به نشررسیده. مقرره اصلی این مصوبه تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶ ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۵۸ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ در مورد ایزاد در مقرره امتیاز معاش کارمنطقوی واقلیمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|682|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این مقرره (ایزاد) تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶۴۳ (۱۲ اسد ۱۳۶۶) به نشر رسیده. acku_risalah_hf5549_5_I5_meem682_1368_n705_da ...

قانون پول و بانکداری دولت اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره: ۹۹ مؤرخ: ۱۳۷۳/۵/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-16 | 1373|29|ق|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۳ قسمت میباشد: قسمت اول پول-- قسمت دوم-- قسمت سوم بانکداری. قسمت دوم شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت ها ووظایف-- فصل سوم ارگان-- فصل چهارم احکام متفرقه. قسمت سوم شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم نحوه و طرز فعالیت بانکها-- ...

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر عایدات مؤرخ ۲۹ثور ۱۳۴۴تنظیم مسوولیتها در تاخیر تادیه مالیات بر عایدات : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|898|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره (۱۱) قانون مالیات بر عایدات مورخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تنظیم مسوولیتها در تاخیر تاد ...

تعدیل ماده دوازدهم قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی منتشره جریده رسمی شماره (۶۳۱) مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۳ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۷۶ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|74|ت|HV8074|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی را بداخل دو ماده که براساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار ملی مصوبه شماره (۱۸ ...