صفحه/نتیجه

تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۹۱) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|78|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

"تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k ...

قانون محصول محاکم : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۳۲۲) تاریخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴۳) تاریخ ۹-۱۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-27 | 1398|28|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون محصول محاکم را که به اساس فیصلۀ شماره (۳۲۲) مؤرخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۲۳) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf16 ...

مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲) تاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۸) تاریخ ۲۱-۱-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-02-01 | 1398|74|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

"مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی که به اساس مصوبۀ شماره (۲۲) مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۱۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خل ...

مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نماینده گی های سیاسی و قونسلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۳۰) تاریخ ۱۸-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-15 | 1397|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۴۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به ط ...

د سیاسي او قونسلي نمایند ګیو د مالي، حسابي او اداري چارو د تنظیم مقرره : د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې مصوبه ګڼه (۱۱) نېټه ۳۱-۶-۱۳۹۷: د افغانستان اسلامي جمهوریت د رئیس حکم ګڼه (۲۲۳۰) نېټه ۱۸-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. د عدلیی وزارت، | 1397-12-15 | 1397|592|د|KNF2720|رساله | بیشتر...

"د سياسي او قونسلي نمايندګيو د مالي، حسابي او اداري چارو د تنظيم مقرره چې د افغانستان اسلامي جمهوريت د کابينې د ۳۱/۶/۱۳۹۷ نېتې په (۱۱) ګڼه غونډه کې د (۹) فصلونو او (۴۰) مادو په دننه کې تصويب شوې ده، منظوروم."—له حکم متن څخه. د دی مقرره په فرمان ...

قانون اخذ صکوک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/‍۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|223|ق|K4460|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4460_qaaf223_1361_n514_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره دوم قانون پول و بانکداری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K1066|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پول و بانکداری افغانستان، در شماره ۹: شماره مسلسل ۳۰۹ (۳۱ سرطان ۱۳۵۴) به نشر رسیده. acku_risalah_k1066_zwaat895_1361_n514_dari_title2.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین، مفقودین و بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی و سائر اتباع امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|99|ق|HQ1062|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و امتیازات اشخاص مجروع و معلول جهادی و امارتی—فصل سوم اکرامیه، حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا—فصل چهارم حقوق بازماندگان مفقود و ربوده شده در راه حق--فصل پنجم مراجع ذیصلاح تصدیق شهادت، معلولیت، م ...

مقررۀ تنظیم امور جمع آوری و توزیع عشرو زکوة : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|79|م|KNF469|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جمع آوری عشرو زکوة—فصل سوم طرز توزیع عشرو زکوة—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf469_meem79_1420_n786_dari_title2.pdf ...

لایحه تصفیه حسابات دولتی مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-08-02 | 1343|29|ل|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

یاداشت: این لایحه با ادامه شماره ۵۵-۸۰ در شماره ۱۵: شماره مسلسل ۱۵-- شماره ۸۱-۸۴ در شماره ۱۶: شماره مسلسل ۱۶ تحت عنوان: لایحه تصفیه حسابات دولتی مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸ به نشر رسیده. acku_risalah_hj1320_6_laam29_1343_n14_dari_title1.pdf ...