صفحه/نتیجه

مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نماینده گی های سیاسی و قونسلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۳۱-۶-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۳۰) تاریخ ۱۸-۹-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-15 | 1397|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی را که در جلسۀ شماره (۱۱) مؤرخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۹) فصل و (۴۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در فرمان این مقرره به ط ...

تعدیل فقرهٔ (۳) مادهٔ بیست و دوم قانون ادارهٔ امور مالی و مصارف عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۱) تاریخ ۸-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|77|ت|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل فقرهٔ (۳) مادهٔ (۲۲) قانون ادارهٔ امور مالی و مصارف عامه را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۳) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۹) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی طی (۲) ماده تصویب گردیده ...

قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه شماره (۳۴) تاریخ ۵/۴/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸۵۴) تاریخ ۶/۴/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-06 | 1384|99|ق|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم پول یا دارئی عامه-- فصل چهارم حسابات رسمی بانکی-- فصل پنجم اخذ و اعطای قرضه توسط دولت-- فصل ششم ترتیب و منظوری بودجه-- فصل هفتم اجراآت در مورد صلاحیت های بودجوی-- فصل هشتم طرز محاسبه و ک ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارهٔ امور مالیات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۲) تاریخ ۸-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|K4460|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارهٔ امور مالیات را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۲/۳/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۱۳) مؤرخ ۱۹/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی طی (۳) ماده تصویب گردیده است، توش ...

قانون اداره امور مالیات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۳ تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-27 | 1394|29|ق|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل سیزده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق و مکلفیت های مالیه دهندگان– فصل سوم اظهار نامه مالیاتی و تعیین مالیه– فصل چهارم منازعات مالیاتی – فصل پنجم تحصیل مالیات – فصل ششم حفظ اسناد و جمع آوری معلومات– فصل هفتم نمبر تشخیصیه مالیه دهنده– فص ...

تعديل وايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى : مصوبۀ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٠) تاريخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: حكم رئيس جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٦٣٢) تاريخ ۸-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|79|ت|K4095|رساله | بیشتر...

"تعديل و ايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى را كه در جلسه شماره (١٠) مؤرخ ۱۴-۶-۱۳۹۷ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان به داخل (٣) ماده تصويب گرديده است، منظور مى دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4095 ...

تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۹۱) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|78|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

"تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k ...

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوری ملی ولسي جرگه شماره (۲۸۳) تاریخ ۲۷-۶-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۷) تاریخ ۲۹-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|822|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسي، موافقتنامۀ تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۸۳) مؤرخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه به داخل (۱) مقدمه، (۴) فصل و (۲۷) ما ...

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۰) تاریخ ۷-۱-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۹۷) تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۷-۱-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|859|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) به اساس مصوبه شماره (۲۹۷) مؤرخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۳۰۰) مؤرخ ۷/۱/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه و (۱۱) ماده ت ...

مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۲۱-۸-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۷۵) تاریخ ۲۶-۹-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-10-03 | 1398|782|م|K4460|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را که به اسا مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۲۱-۸-۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۰) فصل و (۶۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۶۰ ماده به ادامه ...