صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستاندر بارۀ عدم جمع آوری گندم از خانه یا فی جریب شماره ۸۱۷۱ تاریخ ۸/۱۲/۱۴۱۸ هـ.ق به مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|DS357.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه نفرت به میان نه آید و از تهمت رهائی یابیم، بناًء برای هیچکس اجازه نیست که به حساب خانه یا جریب از اشخاص گندم جمع آوری نمایند، به هر نامیکه باشد این کار منع است، جزء مدرسه جیره (در اصطلاح محل وظیفه) هم جمع آوری نگردد، زیرا تخصیص تمام مصارف ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ جلوگیری از رشوت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

: "در این شکی نیست که در یک نظام اسلامی غدر، خیانت و رشوت گرفتن ضربۀ شدید به اهداف و آرمانهای این نظام وارد می نماید و سبب نارضایتی خداوند (ج) و ناکامی نظام اسلامی میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_fay49_1422_n799_dari_title27.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۵۶۶ تاریخ ۶/۵/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-06 | 1376|88|ح|KNF3573|رساله | بیشتر...

"با اساس هدایت فرمان خاص مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد مالیات فیصله های آتی عملی شود"-- از روی متن. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۶ شماره. acku_risalah_knf3573_hay88_13 ...

اساسنامه کوپراتیف مامورین ملکی : فرمان شماره (۱۳۳۲) مؤرخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-15 | 1354|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: شرایط عضویت، فصل چهارم: تشکیلات کوپراتیف مامورین، فصل پنجم: امور مالی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_alif52_1354_n299_dari_title1.pdf ...

قانون مالیه زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|98|ق|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۷-- فصل دوم (تثبیت مالیه)ماده۸-۱۵-- فصل سوم (امتیازات و معافیت ها)ماده ۱۶-۲۰-- فصل چهارم (احکام جزائی)ماده ۲۱-۲۳-- فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۲۴-۲۷. شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲-۸-۱۳ ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۷/۲/۱۳۷۶ : د افغانستان د اسلامي امارت د ۷/۲/۷۶ نیټی ۹۳ ګڼه فرمان د عدلیی وزارت په چوکات کی د عشر او زکات د ریاست په هکله

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-02-07 | 1376|42|ف|KNF469|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۳ شماره. acku_risalah_knf469_fay42_1376_n783_dari_title10.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۴۱ تاریخ ۷/۲/۱۳۷۶ به شورای محترم سرپرست امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1376-02-07 | 1376|45|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۲ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay45_1376_n783_dari_title12.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر ۵۷۷ تاریخ ۱۷/۴/۷۶ در باره تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمی ۷۸۱ مورخ ۳۰ حوت ۱۳۷۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-17 | 1376|85|ح|G151|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۲ شماره. acku_risalah_g151_hay85_1376_n783_dari_title13.pdf ...

حکم امارت اسلامی افغانستان شماره ۶۲۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۵ در باره تعدیلات بعضی از مواد مقررۀ حق الاجرت میدان هوایی و تأسیسات هوانوردی : در مورد طرح تعدیل در بعضی مواد مقرره حق الاجرت میدان هوایی و تأسیسات هوانوردی منتشره جریده رسمی شماره (۵۷۵) مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-03-01 | 1376|85|ح|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

"به ملاحظه پیشنهاد شماره ۲۱۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ وزارت عدلیه تعدیل فقرات الف، ب، ج ماده ششم مقررهء حق الاجرت میدان هوایی و تاسیسات هوانوردی منتشره جریده رسمی شماره ۶۸۹ مورخ ۳۱ حمل ۱۳۶۸ جز اول فقره الف ماده هشتم و فقرهء اول ماده یازدهم منتشرهء جریده رسمی ...