صفحه/نتیجه

قانون مالیات بر عایدات افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-29 | 1344|29|ق|KNF3544|رساله | بیشتر...

“اشخاص- شرکت های سهامی- شرکت های محدود المسؤلیت و سائر شخصیت های حقوقی” برگرفته شده از روی متن. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۴، در شماره ۱۶: نمبر مسلسل ۷۰۴ (۳۰ عقرب ۱۳۶۸هـ ش) به نشر رسیده ...

قانون وضع استهلاک پلان گذاری و استفاده از ذخیره استهلاک در اقتصاد ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون وضع استهلاک پلانگذاری و استفاده از دخیره استهلاک در اقتصاد ملی جمهوری دمورکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-08-15 | 1362|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم پلانگذاری و وضع استهلاک--فصل سوم طریق وضع و محاسبه استهلاک دارایی اساسی--فصل چهارم استفاده از وجوه استهلاک--فصل پنجم احکام متفرقه. "بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیئات رئیسه ش ...

قانون بودجه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون بودجه دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۶ سنبله سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-08-30 | 1362|29|ق|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اصطلاحات--فصل سوم ترتیب و منظوری بودجه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان--فصل چهارم اجرای بودجه دولتی--فصل پنجم امور حسابی و راپوردهی تطبیق بودجه دولتی--فصل ششم کنترول از اجراآت بودجوی دولت--فصل هفتم احکام متفرق ...

ضمیمه شماره (۹) قانون مالیات بر عایدات : ضمیمه شماره (۹) قانون مالیات بر عایدات نافذ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تعدیل فقره (۱) ماده (۸۹) ضمیمه شماره (۸) منتشره شماره ۲۲-۳۰ دلو ۱۳۵۸ جریده رسمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-15 | 1360|895|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مالیات بر عایدات، در نمبر ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۹ ثور۱۳۴۴ ه ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3573_zwaat895_1360_n481_dari_title3.pdf ...

مقررات مصارف مواد سوخت و مواد چرب کننده عراده جات، وسایط، ماشین آلات و دستگاه های دوایر دولت جمهوری افغانستان : فرمان شماره ۶۷۵ مورخ نهم اسد سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-11-30 | 1354|27|د|TP317.F7|رساله | بیشتر...

فصل اول: اساسات عمومی در تطبیق نورم مصرف مایع محروق روغنیات ومواد چرب کننده، فصل دوم: نورم مصارف وسایط مختلف النوع در شرایط عادی، فصل سوم: ضریب های علاوګی نظر به نورم های اساسی، فصل چهارم: نورم مصرف مواد چرب کننده (آیل ها، گریس ها و مایعات مخصوص تخنیکی)، ...

مقرره کمیسیون دایمي اجرائیوی صدارت در امور قیمت گذاري و کنترول قیم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه. | 1374-05-30 | 1374|74|م|K884|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم سازماندهي فعالیت-- فصل چهارم احکام نهائي. acku_risalah_k884_meem74_1374_n781_dari_title12.pdf ...

مقرره تنظیم معاملات اسعاری در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-04-31 | 1362|729|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۵۲) در جلسه تاریخی ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد (۳۵۸۹) مورخ ۲۳/۱۲/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم در آمد اسعاری-- فصل سوم پرداخت های اسعار ...