صفحه/نتیجه

مقرره تصفیه معاملات حسابی سالهای گذشته : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|K3400|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تصفیه معاملات خریداریها--فصل سوم تصفیه حساب خدمات--فصل چهارم تصفیه حسابات ساختمانها--فصل پنجم تصفیه حسابات ادارات دولتی با تصدیها--فصل ششم مکلفیت معامله داران، حسابده و مامورین--فصل هفتم احکام متفرقه. شورای وز ...

مقرره مصرف مواد سوخت وسایط ساختمانی و سرکسازی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-15 | 1361|77|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعیین نورم مصرف—فصل سوم ضریبهای تزئیدی و تنقیصی —فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۵ درمورد ضمیمه شماره یک مقرره ...

قانون اخذ صکوک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/‍۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|223|ق|K4460|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4460_qaaf223_1361_n514_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره دوم قانون پول و بانکداری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K1066|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پول و بانکداری افغانستان، در شماره ۹: شماره مسلسل ۳۰۹ (۳۱ سرطان ۱۳۵۴) به نشر رسیده. acku_risalah_k1066_zwaat895_1361_n514_dari_title2.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین، مفقودین و بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی و سائر اتباع امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|99|ق|HQ1062|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و امتیازات اشخاص مجروع و معلول جهادی و امارتی—فصل سوم اکرامیه، حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا—فصل چهارم حقوق بازماندگان مفقود و ربوده شده در راه حق--فصل پنجم مراجع ذیصلاح تصدیق شهادت، معلولیت، م ...

مقررۀ تنظیم امور جمع آوری و توزیع عشرو زکوة : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|79|م|KNF469|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جمع آوری عشرو زکوة—فصل سوم طرز توزیع عشرو زکوة—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf469_meem79_1420_n786_dari_title2.pdf ...