صفحه/نتیجه

تعدیل در فرمان شماره (۴) مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۶ هیأت رئیسه شورای انقلابی در باره تعدیلات در قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و بازماندگان شهدای انقلاب ثور : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۷) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۸) مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-05-31 | 1367|74|ت|K1771|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم ماده (۱۰۳) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷) مورخ ۴/۲/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در باره تعدیل ماده هفتم قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و باز ماندگان شهدای انقلاب ثور توشیح میدارم."—از روی متن ف ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره (۳۰) تاریخ ۳۱/۱/۱۳۶۷ در مورد تعدیل فقره (۲) ماده (۱۲) مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-05-31 | 1367|68|م|K1781|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. acku_risalah_k1781_meem68_1367_n672_dari_title2.pdf ...

تعدیل ماده ششم اساسنامه بانك انکشاف صنعتی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۸۵۰ – ۳ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-15 | 1367|74 |ت |HG1601|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1601_tay74_1367_n679_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره سوم مقرره استخدام در بانکها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-05-31 | 1367|89|ض|K1066|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره 21: شماره مسلسل 355 (16 دلو 1355) به نشر رسیده. acku_risalah_k1066_zwaat89_1367_n672_dari_title4.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون معاشات مقامات عالی دولتی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۹۲۱) تاریخ ۲۳/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367 |89 |ض|HD4912.A34 |رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون معاشات مقامات عالی دولتی، در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۶۷۶(۲۹ میزان ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_hd4912_a34_zwaat89_1367_n678_dari_title12.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت امرین حسابی واحد های بودجوی جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۴- ۳ تاریخ ۷/۷/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|74|م|HJ2005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف-- فصل سوم صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۵۱) در جلسه مورخ ۶ / ۷/ ۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۰۸) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره تنظیم فعالیت امرین ...

اساسنامه تصدی مهندسی و پلانسازی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۷۲۴/۶/۱۳۶۶ در مورد اساسنامه تصدی مهندسی و پلانسازی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|52|ا|TA7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " شورای وزیران جمه ...

اساسنامه شرکت سهامی د آریانا افغان الوتنه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۹۰ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-02-15 | 1369 |52|الف|K3276|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3276_alif52_1369_n715_dari_title2_0.pdf ...