صفحه/نتیجه

مقررات سیستم متریک : فرمان شماره ۲۱۲ مورخ ۲۰/۱/۴۹ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-30 | 1349|48|ف|K3861|رساله | بیشتر...

ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) مقررات سیستم متریک منتشره شماره (۲) مورخ ۳۰ حمل ۴۹ جریده رسمی، در شماره ۷: شماره مسلسل ۵۳۵ (۱۵ سرطان ۱۳۶۲) به نشر رسیده. acku_risalah_k3861_fay48_1349_n155_dari_title1.pdf ...

نقل فرمان شماره (۵۱۸-۱۵۹۷) مورخ ۲۵ اسد ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj3270_6_a7_noon78_1345_n71_dari_title1.pdf ...

نقل فرمان شماره (۵۹۵-۲۲۱۹) مؤرخ ۲۳ سنبله ۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF3573|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3573_noon78_1345_n71_dari_title2.pdf ...

سواد فرمان تقنینی-۱۰۲۰ – ۳۶۳۹ – مورخ ۳ دلو ۱۳۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-01 | 1345|92|س|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj2154_6_seen92_1345_n72_dari_title3.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم جمع آوری گندم از خانه یا فی جریب شماره: ۸۱۷۱ تاریخ: ۸/۱۲/۱۴۱۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_hay88_1420_n788_dari_title68.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد متحدالشکل ساختن محصول کلیه گمرکات در کشور شماره: ۱۶۴ تاریخ: ۱۳/۱/۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_hay88_1420_n788_dari_title83.pdf ...

حکم مقام اسلامی افغانستان در بارۀ استر داد پمپ های امارتی فروش تیل از اشخاص انفرادی شماره: ۶ تاریخ: ۲۴/۱/۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|25|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay25_1420_n788_dari_title89.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان دربارۀ جلوگیری از رشوت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1420_n788_dari_title98.pdf ...

قانون گمرکات : فرمان نمبر ۵۸۱ مورخه ۲۸/۹/۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-09-28 | 1352|28|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم احکام عمومی-- فصل چهارم اموال ممنوعه-- فصل پنجم اداره. acku_risalah_knf3645_qaaf28_1352_n263_dari_title1.pdf ...