صفحه/نتیجه

مقررهٔ حقوق و امتیازات اعضای کادر علمي ریاست تألیف و ترجمه : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۲ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم شرائط شمول، تثبیت و ارتقای رتب علمی اعضای کادر علمی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem79_142 ...

قانون بانکداری : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در موردانفاذ قانون بانکداری افغانستان شماره (۶۳) تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|299|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جواز و اجازه نامه-- فصل سوم تشکیل، مالکیت و ادارۀ بانک-- فصل چهارم ایجابات وظیفوی (التزامات عملیاتی)-- فصل پنجم حسابداری، راپوردهی و تفتیش-- فصل ششم تدابیر اجرائی-- فصل هفتم متولیت-- فصل هشتم احیای مجدد بانک ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل اجزای (۱ و ۲) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه شماره (۲۵) تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-25 | 1384|48|ف|G151|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبه شماره (۱۰) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۴ شورای وزیران، اجزای (۱ و ۲) ماده ششم مقررهٔ کرایه و سفریه به متن ذیل تعدیل گردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_g151_fay48_1384_n854_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده چهل وهشتم مقرره مواد سوخت عراده ها وماشین آلات : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|74|ت|TP318.A34|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۹۰)درجلسه (۳۰)تاریخی ۱۳۵۷/۹/۲۶باملاحظه ورقه عرض شماره(۱۳۰)مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۵وزارت معادن وصنایع مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_tp318_a34_tay74_1357_n415_dari_title1.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات قوماندانان و سرگروپ های مسلح داخلی که به مشی مصالحه ملی می پیوندند : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰ تاریخ ۱۵/۱/۱۳۶۸ در مورد قانون حقوق و امتیازات قوماندانان مخالف داخلی که به مشی مصالحه ملی می پیوندند: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴ تاریخ ۲۴/۱/۱۳۶۸ توشیح مصوبۀ شورای وزیران در باره قانون حقوق و امتیازات قوماندانان مخالف داخلی که به مشی مصالحه ملی می پیوندند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|23|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان که قانون حقوق و امتیازات قوماندانان مخالف داخلی که به مشی مصالحه ملی می پیوندند وطی مصوبۀ شماره (۲۰) مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۸ شورای وزیران بداخل نزده ماده به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- ...

مقرره موجودی در تصدیهای دولتی و مختلط : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-30 | 1357|74|م|HG6015|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۱۲-- فصل دوم (موجودی جایداد های اساسی)ماده ۱۳-۱۵-- فصل سوم (موجودی مواد خام، محصولات کار تمام و ذخایر گدام)ماده ۱۶-۱۸-- فصل چهارم (موجودی محصولات نیم کاره تولیدی)ماده۱۹-۲۱-- فصل پنجم (موجودی ترمیمات تکمیل نش ...

قانون مالیه مترقی اراضی : فرمان شماره ۳۶۷ مورخ بیست و شش جوزا سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-04-15 | 1355|29|ق|KNF3670.A311976|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشخیص و تحصیل مالیه، فصل سوم: امتیازات و معافیت ها، فصل چهارم: احکام جزائی، فصل پنجم: احکام متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۰۹) در جلسه تاریخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرضمورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۵وزارت ...