صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۵۶۶ تاریخ ۶/۵/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-05-06 | 1376|88|ح|KNF3573|رساله | بیشتر...

"با اساس هدایت فرمان خاص مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد مالیات فیصله های آتی عملی شود"-- از روی متن. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۶ شماره. acku_risalah_knf3573_hay88_13 ...

اساسنامه کوپراتیف مامورین ملکی : فرمان شماره (۱۳۳۲) مؤرخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-15 | 1354|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: شرایط عضویت، فصل چهارم: تشکیلات کوپراتیف مامورین، فصل پنجم: امور مالی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_alif52_1354_n299_dari_title1.pdf ...

قانون مالیه زمین : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-15 | 1358|98|ق|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۷-- فصل دوم (تثبیت مالیه)ماده۸-۱۵-- فصل سوم (امتیازات و معافیت ها)ماده ۱۶-۲۰-- فصل چهارم (احکام جزائی)ماده ۲۱-۲۳-- فصل پنجم (احکام متفرقه) ماده ۲۴-۲۷. شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳ ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۷/۲/۱۳۷۶ : د افغانستان د اسلامي امارت د ۷/۲/۷۶ نیټی ۹۳ ګڼه فرمان د عدلیی وزارت په چوکات کی د عشر او زکات د ریاست په هکله

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-02-07 | 1376|42|ف|KNF469|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۳ شماره. acku_risalah_knf469_fay42_1376_n783_dari_title10.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۴۱ تاریخ ۷/۲/۱۳۷۶ به شورای محترم سرپرست امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1376-02-07 | 1376|45|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۲ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay45_1376_n783_dari_title12.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر ۵۷۷ تاریخ ۱۷/۴/۷۶ در باره تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جریده رسمی ۷۸۱ مورخ ۳۰ حوت ۱۳۷۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-17 | 1376|85|ح|G151|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. ۲ شماره. acku_risalah_g151_hay85_1376_n783_dari_title13.pdf ...

حکم امارت اسلامی افغانستان شماره ۶۲۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۵ در باره تعدیلات بعضی از مواد مقررۀ حق الاجرت میدان هوایی و تاسیسات هوانوردی : در مورد طرح تعدیل در بعضی مواد مقرره حق الاجرت میدان هوایی و تاسیسات هوانوردی منتشره جریده رسمی شماره (۵۷۵) مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-03-01 | 1376|85|ح|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

"به ملاحظه پیشنهاد شماره ۲۱۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ وزارت عدلیه تعدیل فقرات الف، ب، ج ماده ششم مقررهء حق الاجرت میدان هوایی و تاسیسات هوانوردی منتشره جریده رسمی شماره ۶۸۹ مورخ ۳۱ حمل ۱۳۶۸ جز اول فقره الف ماده هشتم و فقرهء اول ماده یازدهم منتشرهء جریده رسمی ...

قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه شماره: (۳۴)تاریخ: ۵/۴/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸۵۴)تاریخ: ۶/۴/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-06 | 1384|99|ق|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم پول یا دارئی عامه-- فصل چهارم حسابات رسمی بانکی-- فصل پنجم اخذ و اعطای قرضه توسط دولت-- فصل ششم ترتیب و منظوری بودجه-- فصل هفتم اجراآت در مورد صلاحیت های بودجوی-- فصل هشتم طرز محاسبه و ک ...

قانون پول و بانکداری افغانستان : فرمان شماره (۴۵۷) مورخ بیست وهشت جوزا سال ۱۳۵۴صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-31 | 1354|29|ق|K4431|رساله | بیشتر...

قسمت اول: پول. قسمت دوم: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیتها، فصل سوم: ارگان، فصل چهارم: احکام متفرقه. قسمت سوم: فصل اول: تعریفات و شرایط تاسیس بانک، فصل دوم: نحوه وطرز فعالیت بانکها، فصل سوم: وظایف بانکها، فصل چهارم: بانکهای اختصاصی، فصل پنجم: ...

اساسنامهٔ صندوق معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره: (۲)تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم طرز استفاده از کمک ها-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_la1 ...