صفحه/نتیجه

قانون محاسبین مالی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-23 | 1396|22|ق|HG187.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بورد محاسبین و وظایف آن-- فصل سوم اعطای جواز نامۀ محاسبه-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های محاسبین-- فصل پنجم تدابیر انظباطی-- فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hg187_a32_qaaf22_1396_n1259_dari_title2.pdf ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ مصرف نه نمودن زیات در مهمانی ها : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|22|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

"در امارت اسلامی مهمانی های پر مصرف و بی جا صورت می گیرد که این اسراف است و شرعاً جواز ندارد"-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_pay22_1420_n788_dari_title14.pdf ...

تعدیل و حذف برخی از مواد قانون تدارکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۲) تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-12-25 | 1393|34|ت|TX336.5.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی شماره مسلسل ۹۷۱ دریافت نگردید. acku_risalah_tx336_5_a3_tay34_1393_n1168_dari_title4.pdf ...

مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-01-25 | 1394|789|م|HJ7039.6.A6|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر جلوگیری از انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه. acku_risalah_hj7039_6_a6_meem789_1394_n1170_dari_title3.pdf ...

مقرره مجرایی کسرات گندم در انتقالات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۶۰۶ – ۳ تاریخ ۱۴/۷/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|799|م|K4025|رساله | بیشتر...

“شواری وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۷) در جلسه مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۰۹) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح مقرره مجرایی کسرات گندم در انتقالات مراتب آتی را تصویب نمود: “از روی متن. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم مجر ...

قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کار کنان دولتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۴) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اشاعه، ثبت، ارزیابی و نشر دارایی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1396_n1271_dari_title4.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه بانک ملی افغان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-05-15 | 1360|58|ش|K1066|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه بانک ملی افغان، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۴۵(۲۰ سنبله ۱۳۵۵) به نشر رسیده است. acku_risalah_k1066_sheen58_1360_n487_dari_title1.pdf ...