صفحه/نتیجه

فیصله هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر لغو قانون تفتیش محاسبات منتشره (۱۵) دلو ۱۳۵۶ : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|96|ف|HF5627|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ فیصله شماره (۲۶۰۴) جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر لغو قانون تفتیش محاسبات منتشره (۱۵ دلو ۱۳۵۶، تائید و تصویب نمود"-- از روی م ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۰۲) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۶۴ در باره معافیت جرایم مالیاتی ذمت دهقانان و زمینداران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|42|ف|HJ4133|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور ارتقای سطح رفاه و مساعدت به دهاقین با توجه به نقش بزرگ دهقانان در رشد اقتصاد ملی کشور تصویب مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hj4133_fay42_1365_n610_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۹)۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|52|ا|TN802|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکر ...

مقررات ضمایم معاش مامورین و اجیران فنی موسسات نفت و گاز وزارت معادن و صنایع : بوزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|76|م|K1763|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۲۰۳) در جلسه تاریخی ۱۷ – ۲ – ۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹۳) مورخ ۱۶ – ۲ –۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به مقررات ضمایم معاش مامورین و اجیران فنی موسسات نفت و گاز وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah ...

لایحه اعطای قرضه به متقاعدین : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-03-20 | 1352|99|ب|HQ1062|رساله | بیشتر...

مجلس عالی وزراء تحت فیصله شماره (۲۵۰) تاریخی ۱۴-۳-۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره "۴" ۲۹-۲-۱۳۵۲ وزارت مالیه راجع به اعطای قرضه به متقاعدین بمنظور رفع مشکلات مالی آنها مراتب آتی را تصویب نمود:-- از روی متن. acku_risalah_hq1062_bay99_1352_n240_dari_ ...

مقررات خریداری اجناس : فرمان شماره (۱۳۲۰) مؤرخه ۱۸-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-16 | 1354|73|م|K884|رساله | بیشتر...

"این مقررات جهت تنظیم و ادارۀ بهتر امور خریداری اجناس دوایر و تصدیهای دولتی ترتیب و منظور گردید."-- از روی متن. acku_risalah_k884_meem73_1354_n296_dari_title1.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستاندر بارۀ عدم جمع آوری گندم از خانه یا فی جریب شماره ۸۱۷۱ تاریخ ۸/۱۲/۱۴۱۸ هـ.ق به مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|DS357.5|رساله | بیشتر...

"برای اینکه نفرت به میان نه آید و از تهمت رهائی یابیم، بناًء برای هیچکس اجازه نیست که به حساب خانه یا جریب از اشخاص گندم جمع آوری نمایند، به هر نامیکه باشد این کار منع است، جزء مدرسه جیره (در اصطلاح محل وظیفه) هم جمع آوری نگردد، زیرا تخصیص تمام مصارف ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ جلوگیری از رشوت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

: "در این شکی نیست که در یک نظام اسلامی غدر، خیانت و رشوت گرفتن ضربۀ شدید به اهداف و آرمانهای این نظام وارد می نماید و سبب نارضایتی خداوند (ج) و ناکامی نظام اسلامی میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_fay49_1422_n799_dari_title27.pdf ...