صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|88|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقـرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat88_1356_n383_dari_title2.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران در باره ایزاد در مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۱۳۶۶ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره۱۱۷ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۸درباره ایزاد درمقرره امتیاز معاش کار منطقوی واقلیمی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲/۵/۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|68|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه مقرره به نشررسیده. مقرره اصلی این مصوبه تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶ ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۵۸ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ در مورد ایزاد در مقرره امتیاز معاش کارمنطقوی واقلیمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|682|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این مقرره (ایزاد) تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶۴۳ (۱۲ اسد ۱۳۶۶) به نشر رسیده. acku_risalah_hf5549_5_I5_meem682_1368_n705_da ...

قانون پول و بانکداری دولت اسلامی افغانستان : فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره: ۹۹ مؤرخ: ۱۳۷۳/۵/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-16 | 1373|29|ق|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۳ قسمت میباشد: قسمت اول پول-- قسمت دوم-- قسمت سوم بانکداری. قسمت دوم شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت ها ووظایف-- فصل سوم ارگان-- فصل چهارم احکام متفرقه. قسمت سوم شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول-- فصل دوم نحوه و طرز فعالیت بانکها-- ...

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر عایدات مؤرخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ تنظیم مسوولیتها در تاخیر تادیه مالیات بر عایدات : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|898|ض|KNF3573|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسۀ تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصلۀ شماره (۳۱۷۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره (۱۱) قانون مالیات بر عایدات مورخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تنظیم مسوولیتها در تاخیر تاد ...

تعدیل مادۀ دوازدهم قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی منتشره جریده رسمی شماره (۶۳۱) مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۶۶ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۳ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۷۶ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|74|ت|HV8074|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی را بداخل دو ماده که براساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار ملی مصوبۀ شماره (۱۸ ...

ضمیمۀ شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۴ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۲) تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۰۲ تاریخ ۹/۸/۱۳۶۸ توشیح ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|89|ض|K4460|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات برعایدات را بداخل چهار ماده که براساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰ /۱۱/۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبۀ شماره (۱۸۲) مورخ ۵/۵/۱۳۶ ...

قانون مالیات بر عایدات افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-29 | 1344|29|ق|KNF3544|رساله | بیشتر...

“اشخاص- شرکت های سهامی- شرکت های محدود المسؤلیت و سائر شخصیت های حقوقی” برگرفته شده از روی متن. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۴، در شماره ۱۶: نمبر مسلسل ۷۰۴ (۳۰ عقرب ۱۳۶۸هـ ش) به نشر رسیده ...