صفحه/نتیجه

میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|92|م|KZ3410|رساله | بیشتر...

این میثاق با ادامه ماده ۲۶-۵۳ در شماره ۲۰: شماره مسلسل ۴۲، صفحه ۲-۷ تحت عنوان: میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی (۲) به نشر رسیده. این میثاق از ماده ۱-۲۵ ملغی بوده و از ماده ۲۶-۵۳ نافذ میباشد. acku_risalah_kz3410_meem92_1344_n41_dari_title1.pdf ...

موافقت نامۀ همکاری فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان وجمهوریت سوسیالستی چکوسلواکیا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-30 | 1344|82|م|JZ1251|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jz1251_meem82_1344_n42_dari_title1.pdf ...

اعلامیه مشترک افغانستان و اتحاد شوروی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-11-21 | 1344|67|الف|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_alif67_1344_n46_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تخنیکی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-07 | 1344|82|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

"حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین بمقصد انکشاف همکاری اقتصادی و تخنیکی مملکتین بمراتب آتی الذکر موافقت نمودند:"-- از روی متن موافقت نامه. acku_risalah_ds357_6_c5_meem82_1344_n47_dari_title2.pdf ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و یوگوسلاویا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-01-02 | 1345|28|م|HF1578.5|رساله | بیشتر...

"نظر بدعوت صدراعظم افغانستان جلالتماب محمدهاشم میوندوال رئیس شورای اجرائیه فیدرال جمهوریت سوسیالست فیدرال یوگوسلاویا جلالتماب پیترستامبولیچ از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ حوت ۱۳۴۴ مطابق ۱۷ الی ۲۰ مارچ ۱۹۶۶ مسافرت رسمی و دوستانه بافغانستان نمودند."-- از روی ...

کنوانسیون علیه شکنجه، مجازات ظالمانه و یا رفتار غیر انسانی اهانت آمیز : اسامبله عمومی: دول متعاقد باین میثاق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-15 | 1368|99|ک|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

شامل بخش است. " با در نظرداشت اعلامیه در مورد محافظت تمام افراد از شکنجه مجازات ظالمانه و یا رفتار غیر انسانی و توهین آمیز مصوب فیصله نامه ۳۴۵۲ مورخ ۹ دسمبر ۱۹۷۵ اسامبله عمومی"-- از روی متن. " همچنان بنا به فیصله نامه ۳۲ بر ۶۲ مورخ ۸ دسمبر ...

موافقت نامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبورومرور اموال ترانزیتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-28 | 1345|82|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_meem82_1345_n56_dari_title1.pdf ...

پروتوکول در باره حمل ونقل اموال توسط لاری ها منضمه موافقت نامه ترانزیتی منعقده ۱۱ حوت ۱۳۴۳ مطابق ۲ مارچ ۱۹۶۵ بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-04-18 | 1345|42|پ|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این منضمه در یافت نگردید. acku_risalah_he269_6_a2_pay42_1345_n57_dari_title1.pdf ...

ضمیمه درباره مراسم گمرکی ودیگر مراسم بر موافقت نامه ترانزیت بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت اسلامی پاکستان منعقده ۱۱ حوت ۴۳، مطابق ۲ مارچ ۱۹۶۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-04-18 | 1345|82|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

۷ شماره. قانون اصلی این ضمیمه در یافت نگردید. acku_risalah_he269_6_a2_zwaat82_1345_n57_dari_title2.pdf ...

میثاق ضمیمه امحای غلامی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-18 | 1345|978|م|HQ281|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول موسسات وروش های مشابه به غلامی-- فصل دوم تجارت بردگان-- فصل سوم غلامی ومسسات وروش های مشابه به غلامی-- فصل چهارم تعریفات-- فصل پنجم همکاری بین دول عضو وارسال معلومات-- فصل ششم امور مالی وحسابی-- مواد نهایی. acku_risalah_hq281_me ...