صفحه/نتیجه

مقرره اداره آرشیف وزارت امور خارجه : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۱۱۶ – ۳ تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|724|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۲) در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۷۵۳) مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۷ وزارت عدلیه درباره مقرره اداره آرشیف وزارت امور خارجه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ...

اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و مونته نگرو : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۵ تاریخ ۲۳-۶-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|67|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_alif67_1390_n1059_dari_title2.pdf ...

اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فیجی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۶ تاریخ ۲۳-۶-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|672|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_alif572_1390_n1059_dari_title3.pdf ...

موافقتنامه تأسیس روابط دیپلوماتیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت شاهی بوتان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۷ تاریخ ۲۶-۶-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|82|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_meem82_1390_n1082_dari_title4.pdf ...

پروتوکول (یادداشت تفاهمی) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تفاهم نامه عبور لوله های آبگذر میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره ۹۱ تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_pay49_1390_n1069_dari_title2.pdf ...

موافقتنامۀ همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا : جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۳۴) تاریخ ۱۴-۳-۱۳۹۱: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۳۵) تاریخ ۶-۳-۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامۀ همکاری دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا شماره (۳۶) تاریخ ۲۸-۳-۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-06 | 1391|82|م|DS357.6.U6|رساله | بیشتر...

شامل ۸ بخش میباشد: بخش اول مقدمه-- بخش دوم حفظ و تقویت ارزش های مشترک دیموکراتیک-- بخش سوم تحکیم امنیت درازمدت-- بخش چهارم تقویت امنیت و همکاری های منطقوی—بخش پنجم انکشاف اقتصادی و اجتماعی—بخش ششم تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان – بخش هفتم تدابیر و ...

موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۵ تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|827|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem827_1390_n1069_dari_title6.pdf ...