صفحه/نتیجه

کنوانسیون شماره (۱۵۹) در مورد توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۱۳) تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۳۰) تاریخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۵/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-03-20 | 1388|99|ک|K1771|رساله | بیشتر...

شامل ۴ بخش میباشد: بخش اول تعریفات و اهداف—بخش دوم اساس پالیسی های برقراری مجدد و استخدام حرفوی معیوب—بخش سوم اقدامات ملی برای توسعه خدمات برقراری مجدد و استخدام حرفوی اشخاص معیوب—بخش چهارم مقررات نهایی. acku_risalah_k1771_kaaf99_1388_n982_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی وفنی بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت فرانسه : نقل فرمان شماره (۶۰۱-۲۲۰۵) مؤرخ ۲۳-۶-۱۳۴۵تقنینی پادشاهی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-01 | 1345|82|م|KZ1301|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول همکاری فرهنگی-- فصل دوم همکاری علمی و فنی-- فصل سوم. acku_risalah_kz1301_meem82_1345_n70_dari_title1.pdf ...

میثاق قونسلی بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۱۲۲ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_kz935_a71930_meem92_1367_n677_dari_title1.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات(منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(۴۳۱)مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|TL725.3.T7|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۱ر۸ ر۱۳۸۵ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره ((۳۶)) مورخه ۱ر۸ر۱۳۵۸ میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات مصوبه سال ۱۹۷۰ سازمان هو ...