صفحه/نتیجه

قانون صدور اعتبار نامه وسند تصویب معاهدات و موافقت نامه های بین الدول /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-12-28 | 1348|26|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول عقد معاهدات وموافقتنامه ها-- فصل دوم تصویب معاهدات و موافقتنامه ها. acku_risalah_ds357_5_qaaf26_1348_n153_dari_title1.pdf ...

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-15 | 1349|48|ف|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_fay48_1349_n154_dari_title1.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۹)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۱۲۳)تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|62|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem62_1367_n676_dari_title1.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری مردم کمپوچیا : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۱۱)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره ۱۲۵ مورخ: ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|72|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem72_1367_n676_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ معهد (انستیتیوت) دیپلوماسی وزارت امور خارجه : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|528|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظائف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و آموزش مامورین جدید الشمول-- فصل پنجم آموزش لسانهای بین المللی—فصل ششم مجالس علمی و تربیتی (کنفرانسها و سیمینارها)-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720 ...