صفحه/نتیجه

قانون معاهدات و میثاق های بین المللی : دولت جهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره ۱۴۶ تاریخ ۴/۹/۱۳۹۳: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۳۱۹ تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-18 | 1395|299|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم امضای معاهدات—فصل سوم تائید، تصدیق و توشیح معاهدات و میثاق های بین المللی—فصل چهارم اجراء، تعلیق، تجدید وفسخ و معاهدات و میثاق های بین المللی موافقتنامه ها، قراردادها، پروتوکول ها و یادداشت های تفاهم—فصل پنجم ...

قانون صدور اعتبار نامه وسند تصویب معاهدات و موافقت نامه های بین الدول /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-12-28 | 1348|26|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول عقد معاهدات وموافقتنامه ها-- فصل دوم تصویب معاهدات و موافقتنامه ها. acku_risalah_ds357_5_qaaf26_1348_n153_dari_title1.pdf ...

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-15 | 1349|48|ف|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz935_a71930_fay48_1349_n154_dari_title1.pdf ...

معاهده دوستی و همکاری بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۹)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۱۲۳)تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-29 | 1367|62|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این معاهده به طور خلاصه ذکر شده و ۱۴ ماده به ادامه معاهده به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem62_1367_n676_dari_title1.pdf ...