صفحه/نتیجه

قانون معاهدات و میثاق های بین المللی : دولت جهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره ۱۴۶ تاریخ ۴/۹/۱۳۹۳: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۳۱۹ تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-18 | 1395|299|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم امضای معاهدات—فصل سوم تائید، تصدیق و توشیح معاهدات و میثاق های بین المللی—فصل چهارم اجراء، تعلیق، تجدید وفسخ و معاهدات و میثاق های بین المللی موافقتنامه ها، قراردادها، پروتوکول ها و یادداشت های تفاهم—فصل پنجم ...