صفحه/نتیجه

قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۸۴) تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۳) تاریخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-04 | 1392|984|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم مقرری و امتیازات کارکنان دیپلوماتیک وقونسلی – فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_qaaf984_1392_n1105_dari_title1.pdf ...