صفحه/نتیجه

پروتوکول مؤرخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۵۵ – لاهه حاوی تعدیل میثاق توحید بعضی مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-05-31 | 1349|49|پ|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعدیلات میثاق، فصـــــــل دوم ساحه تطبیق میثاقیکه تعدیل شد، فصل سوم مقررات متممه. acku_risalah_kz935_a71930_pay49_1349_n164_dari_title1.pdf ...

اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و مونته نگرو : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۵ تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|67|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_alif67_1390_n1059_dari_title2.pdf ...

اطلاعیه رسمی مشترک در رابطه به ایجاد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فیجی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۶ تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|672|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_alif572_1390_n1059_dari_title3.pdf ...

موافقتنامه تأسیس روابط دیپلوماتیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت شاهی بوتان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۷ تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|82|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_meem82_1390_n1082_dari_title4.pdf ...

پروتوکول (یادداشت تفاهمی) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تفاهم نامه عبور لوله های آبگذر میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره ۹۱ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_pay49_1390_n1069_dari_title2.pdf ...

موافقتنامۀ همکاری های دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا : جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۳۴) تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۱: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۳۵) تاریخ ۶/۳/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامۀ همکاری دراز مدت استراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا شماره (۳۶) تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-06 | 1391|82|م|DS357.6.U6|رساله | بیشتر...

شامل ۸ بخش میباشد: بخش اول مقدمه-- بخش دوم حفظ و تقویت ارزش های مشترک دیموکراتیک-- بخش سوم تحکیم امنیت درازمدت-- بخش چهارم تقویت امنیت و همکاری های منطقوی—بخش پنجم انکشاف اقتصادی و اجتماعی—بخش ششم تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان – بخش هفتم تدابیر و ...

موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۵ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|827|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem827_1390_n1069_dari_title6.pdf ...

موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذائی سارک : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۶ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|92|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem92_1390_n1069_dari_title7.pdf ...