صفحه/نتیجه

مقررۂ آرشیف اسناد سیاست خارجی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱) تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹۹) تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-04-02 | 1397|724|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی را که در جلسۀ شماره (۱) مؤرخ ۱۵/۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جمع آوری، تفکیک، ...

تعدیل مادۀ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۶۵) تاریخ ۷-۳-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسي جرگه شماره (۲۷۰) تاریخ ۳۰-۱-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۷) تاریخ ۲۰-۴-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-01 | 1397|74|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۷۰) مؤرخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۶۵) مؤرخ ۷/۳/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی را پیرامون تعدیل بند (الف و ب) مادهٔ پنجم منشور صندوق انکشافی سارک که در دو بند تصدیق گردیده ا ...

کنوانسیون میناماتا در مورد سیماب : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-20 | 1396|989|ک|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۲۴۷) مؤرخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۴۵) مؤرخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون کنوانسیون میناماتا در مور سیماب را که در یک مقدمه، (۳۵) ماده و (۵) ضمیمه تصدیق گردیده ...