صفحه/نتیجه

پروتوکول مربوط به موافقتنامهٔ مادرید پیرامون ثبت بین المللی علایم تصویب شده در مادرید به تاریخ ۲۷ جون ۱۹۸۹ تعدیل شده به تاریخ ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۶ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷ میلادی : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۷) تاریخ ۵/۴/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-23 | 1395|498|پ|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۳۰) مؤرخ ۵/۷/۱۳۹۵ ولسی جرگه و تصدیق شماره (۲۲۸) مؤرخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی در مورد پروتوکول مربوط به موافقتنامهٔ مادرید پیرامون ثبت بین المللی علایم، را که به (۱۶ ...

موافقتنامه عمومی در مورد همکاری های اقتصادی، تخنیکی و تجارتی میان کشور های عضو سازمان همکاری های اسلامی : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۰) تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-23 | 1395|878|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۲۱) مؤرخ ۲۳/۷/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۱۹) مؤرخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون موافقتنامهٔ عمومی در مورد همکاری های اقتصادی تخنیکی وتجارتی میان کشورهای عضو س ...

یاداشت تفاهم همکاری پیرامون تبادله استخبارات مالی در ارتباط به پول شویی و تمویل تروریزم بین وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت مالیه جمهوری ترکمنستان : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۱) تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-23 | 1395|24|ی|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۲۳) مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۲۱) مؤرخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی در مورد یادداشت تفاهم همکاری پیرامون تبادله استخبارات مالی در ارتباط به پول شویی و تمو ...

معاهدهٔ استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۳) تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-23 | 1395|62|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۲۴) مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۲۳) مؤرخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی پیرامون معاهده استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین را ک ...

پروتوکول میان ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای و وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص همکاری بر ضد تروریزم تجزیه طلبی و افراط گرایی : فرمان رئيس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۰) تاریخ ۴/۹/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-23 | 1395|489|پ|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۲۲) مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبه شماره (۲۲۰) مؤرخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ مشرانو جرگهٔ شورای ملی پیرامون پروتوکول میان ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای و وزارت امو ...

مقررۂ آرشیف اسناد سیاست خارجی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱) تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹۹) تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-04-02 | 1397|724|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی را که در جلسۀ شماره (۱) مؤرخ ۱۵/۱/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جمع آوری، تفکیک، ...

توافقنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۲۷۷) تاریخ ۱۱-۷-۱۳۹۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۲۸۱) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۷۴) تاریخ ۱۹-۹-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|ت|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"طرح موافقتنامۀ کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و داکتران بدون سرحد (MSF) به بر اساس مصوبۀ شماره (۲۸۱) مؤرخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۷۷) مؤرخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل (۱) مقدمه، (۱) ضمیمه و (۱۵) ماده تصدیق بنا ...

د کوربه هیواد هوکړه لیک د افغانستان اسلامي جمهوری حکومت او د بې پولې داکټرانو (MSF) : د افغانستان اسلامي جمهوری دولت ملي شوري مشرانو جرګه ګڼه (۲۷۷) نیټه ۱۱-۷-۱۳۹۶: د افغانستان اسلامي جمهوری دولت ملي شوري ولسي جرګه ګڼه (۲۸۱) نیټه ۲۱-۴-۱۳۹۶: د افغانستان اسلامي جمهوریت د رئیس حکم ګڼه (۲۷۷۴) نیټه ۱۹-۹-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. د عدلیی وزارت، | 1397-12-05 | 1397|79|د|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

" د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت او د کوربه هېواد ترمنځ د موافقه لیک طرحه او د بې پولې ډاکټرانو (MSF) د ملي شوري د ولسي جرګې د ۲۱/۴/۱۳۹۶ نېټې په (۲۸۱) ګڼه مصوبې او د مشرانو جرګې د ۱۱/۷/۱۳۹۶ نېټې په (۲۷۷) ګڼه مصوبې کې د (۱) سریزې، (۱) ضمیمې او (۱۵) م ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۳۰۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۷: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۳۰۱) تاریخ ۲۹-۱-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۲۱-۳-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|82|م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد محلات بازرسی مرزی را که به اساس مصوبۀ شماره (۳۰۱) مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی ...