صفحه/نتیجه

مقرره عبورومرورعادی اهالی محلات سرحدی وکوچیان ازسرحدات جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۶)تاریخ۲۵ر۹ر۱۳۶۵ درمورد مقرره عبورومرورعادی اهالی محلات سرحدی وکوچیان ازسرحدات جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|74|م|DS354.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم عبورومرورکوچیان ازسرحدات جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل سوم عبورومروراهالی سرحدنشین ازسرحدجمهوری دموکراتیک افغانستان بطورنظم عادی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۶۶ تاریخ ۲ر۱۱ر۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به میثاق علیه شکنجه،مجازات ظالمانه،رفتارغیر انسانی یااهانت آمیز /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|48|ف|KZ7000|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_kz7000_fay48_1365_n629_dari_title5.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۸۸ تاریخ ۲۶ر۱۱ر۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به اتحادیه پستی آسیا پسفیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482b|ف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_k42481969_a27_fay482b_1365_n629_dari_title6.pdf ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-03 | 1345|29|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_c5_meem29_1345_n052_dari_title1.pdf ...

معاهدۀ سرحدی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-17 | 1345|62|م|KZ946|رساله | بیشتر...

acku_risalah_kz946_meem62_1345_n053_dari_title1.pdf ...

مقرره اداره آرشیف وزارت امور خارجه : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۱۱۶ – ۳ تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|724|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۲) در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۷۵۳) مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۷ وزارت عدلیه درباره مقرره اداره آرشیف وزارت امور خارجه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ...

معاهده دوستی ، حسن همجواری و همکاری بین جمهوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|69|م|JX10361967|رساله | بیشتر...

" شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۷/۱۲/۲۶ که در خانه خلق دایر گردید با ملاحظه ورقه عرض تاریخی ۱۳۵۷/۱۲/۱۸ وزارت امور خارجه معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری بین جمهوری دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ...

میثاق راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|92|م|KD954|رساله | بیشتر...

" مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۶۱۴) در جلسه تاریخی ۱۳۵۸/۲/۱۶ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۲۱۶) مورخ ۱۳۵۸/۱/۲۶ وزارت ترانسپورت مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. acku_risalah_kd954_meem92_1358_n431_dari_title3.pdf ...