صفحه/نتیجه

میثاق حقوق طفل در اسلام : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۱) تاریخ ۹-۳-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۳) تاریخ ۱۵-۲-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۱) تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|م|KNF515.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۱۹۳) مؤرخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۱۹۱) مؤرخ ۹/۳/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق میثاق طفل در اسلام در یک مقدمه، و (۲۶) ماده را که منجر به الحاق جمهوری اسلامی اف ...

مقررۀ پرورشگاه ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۵) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-08-25 | 1398|724|م|HV990.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ پرورشگاه ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۴۲) ماده تصوب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۲ ماده به ادامه مقرره به ...