صفحه/نتیجه

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۱۳) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|87|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این انفاذ تحت عنوان قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۰۳۴(۱۶ اسد سال ۱۳۸۹ هـ. ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_alif87_1397_n1318_dari_title5.pdf ...

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله (غالب) وزیر عدلیه شماره (۶۹۷۹) تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹: مصوبۀ قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری به دو ثلث آرای کل اعضأ شمارۀ مسلسل (۱۷۳) تاریخ تصویب ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-16 | 1389|228|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل محاکم عسکری – فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری – فصل چهارم محاکم ابتدائیه عسکری – فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری – فصل ششم فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه – فصل هفتم امور ذاتی قضات – فص ...