صفحه/نتیجه

قانون انتخابات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۹۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-10 | 1384|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۵۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انتخابات-- فصل سوم حوزه هایا نتخاباتی-- فصل چهارم رأی دهندگان و کاندیدان-- فصل پنجم کاندید وانتخاب رئیس جمهور-- فص ...

قانون طرز تحصیل حقوق : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۴ مورخ ۱۰- ۵-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|26|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت اداره حقوق-- فصل سوم مکلفیت مدیون و ضامن در برابر داین-- فصل چهارم تخلیه و تسلیمی-- فصل پنجم نیابت در تحصیل حقوق-- فصل ششم احکام نهایی. ۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۶ ماده به ادا ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع شماره (۲۶) تاریخ ۱۹-۳-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-25 | 1384|48|ف|K115|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۴ شورای وزیران تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۸۶) سال ۱۴۲۰ هـ. ق به متن ذیل تعدیل گردد."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k115_fay48_1384_n854_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد لغو محکمه خاص ابتدائیه ولایتی ملکیت ها شماره (۱۰۵) تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۸۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-01 | 1385|42|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"باساس پيشنهاد شماره (۴۰۸۸) مؤرخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شماره (۶۹۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۸۵ شورای عالی ستره محکمه و به منظور رفع مشکلات مهاجرین ولایتی و تسریع روند رسیده گی قضایای حقوقی شان مراتب آتی منظور است:"—از روی متن ...