صفحه/نتیجه

قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی : ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مصوبۀ شورای ملی شماره (۲۹) تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۲) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-01-25 | 1392|252|ق|K5524|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم استرداد – فصل سوم همکاری عدلی – فصل چهارم احکام نهائی. ایزاد این قانون تحت عنوان ایزاد فقرۀ (۲) در مادۀ چهارم قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۲۲۸ (۱۷ میزان ...

قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۸۱) تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۳) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-04-09 | 1392|258|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل نه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، ترکیب، وظایف وصلاحیت های ستره محکمه – فصل سوم تشکیل، ترکیب وصلاحیت محاکم استیناف – فصل چهارم تشکیل، ترکیب وصلاحیت محاکم ابتدائیه – فصل پنجم ادارات ثبت اسناد و وثایق – فصل ششم امور مربوط به قضات و کا ...

قانون تابعیت امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|292|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حصول تابعیت امارت اسلامی افغانستان-- فصل سوم اعطأ، ترک، سلب و اعادۀ تابعیت امارت اسلامی افغانستان-- فصل چهارم طرق رسیده گی مسائل مربوط تابعیت-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2430_qaaf292_1421_n792_d ...