صفحه/نتیجه

قانون استرداد متهمین، محکومین وهمکاری عدلی : ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مصوبۀ شورای ملی شماره (۲۹) تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۲) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-01-25 | 1392|252|ق|K5524|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم استرداد – فصل سوم همکاری عدلی – فصل چهارم احکام نهائی. ایزاد این قانون تحت عنوان ایزاد فقرۀ (۲) در مادۀ چهارم قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۲۲۸ (۱۷ میزان ...

قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۸۱) تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۳) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-04-09 | 1392|258|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل نه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، ترکیب، وظایف وصلاحیت های ستره محکمه – فصل سوم تشکیل، ترکیب وصلاحیت محاکم استیناف – فصل چهارم تشکیل، ترکیب وصلاحیت محاکم ابتدائیه – فصل پنجم ادارات ثبت اسناد و وثایق – فصل ششم امور مربوط به قضات و کا ...

قانون قضایای دولت : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبۀ مشرانو جرگه شماره (۸۹) تاریخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره مسلسل (۹۹) تاریخ تصویب ۱۵/ ۳/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-30 | 1392|276|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز رسیدگی دعاوی بین ادارۀ دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی – فصل سوم طرز رسیدگی منازعات بین ادارات دولتی – فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1572_qaaf276_1392_n1115_dari_title1.pdf ...

قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹۲) تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-07-15 | 1392|258a|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ترکیب وتشکیل څارنوالی – فصل سوم صلاحیت ها ووظایف – فصل چهارم تشکیل، صلاحیت ها و وظایف څارنوالی ستره محکمه – فصل پنجم تشکیل، صلاحیت ها و وظایف څارنوالی های استیناف – فصل ششم تشکیل، صلاحیت ها و وظایف څارنوا ...