صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ مجمع قضات افغانستان : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|52|الف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل و ترکیب-- فصل چهارم امور مالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_alif52_1387_n975_dari_title3.pdf ...

مقررهٔ رسیدگی به تخلفات قضات : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|745|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تخلفات وظیفوی قابل تأدیب-- فصل سوم مویدات تأدیبی و موارد تطبیق آن-- فصل چهارم رسیدگی به تخلفات وظیفوی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_meem745_1387_n975_dari_title4.pdf ...

مقرره فعالیت اداره کنترول و مراقبت : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|77|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_meem77_1387_n975_dari_title5.pdf ...

مقررۀ طرز سلوک قضائی برای قضات جمهوری اسلامی افغانستان : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|76|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول مبنی و هدف-- فصل دوم وظایف و مسئولیت ها-- فصل سوم سلوک قاضی-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_meem76_1387_n975_dari_title7.pdf ...

مقررهٔ مساعدت های حقوقی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ مساعدت های حقوقی شماره (۱۶)تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-12 | 1387|79|م|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایفو صلاحیت های ادارهٔ مساعدت های حقوقی-- فصل سوم بورد مستقل مساعدت های حقوقی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k115_meem79_1387_n950_dari_title1.pdf ...

قانون اصلاح و تربیت اطفال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۱) تاریخ ۲۲-۱۰-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-25 | 1387|22|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بخش های مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل سوم تنظیم مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل چهارم عرضه خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل پنجم طرز سپری نمودن مدت حجز-- فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5 ...