صفحه/نتیجه

قانون وکلای مدافع : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۷۳) تاریخ ۱۲-۷-۱۳۸۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ ۴-۹-۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی شماره (۴۴۸۱) تاریخ ۷-۹-۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-09-26 | 1386|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع-- فصل سوم حقوق و وجایب وکلای مدافع-- فصل چهارم احکام تأدیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "قانون وکلای مدافع که طبق حکم ماده (۱۰۰) قانون اساسی و طی مصوبهً شماره (۷۳) هیئت مختلط ولسی ...

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۱) تاریخ ۳۰-۴-۱۳۸۹: مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-04 | 1389|225|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کشف، تحقیق واقامۀ دعوی – فصل سوم محکمه خاص – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_qaaf225_1389_n1033_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مبارزهً مؤثر و عملی علیه فساد اداری شماره:(۶۱) تاریخ:۱۳۸۸/۱۲/۲۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-01-15 | 1389|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay42_1389_n1017_dari_title1.pdf ...

قانون اجراآت جزائی عسکری : شورای ملی افغانستان مصوبهً قانون اجراآت جزائی عسکری شماره مسلسل: ۱۴۵ تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۸/۱۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اجراآت جزاائی عسکری شماره: ۲۳ تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-20 | 1389|23|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف جرایم-- فصل سوم تحقیق جرایم-- فصل چهارم محاکمه-- فصل پنجم اجراآت استیناف خواهی-- فصل ششم فرجام خواهی و تجدید نظر-- ف ...

مقرره تنظیم امور معارف قضائی : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|72|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون همآهنگی تبلیغ حقوقی-- فصل سوم آموزش قضائی-- فصل چهارم انتشارات قضائی-- فصل پنجم تنظیم آثار حقوقی – قضائی—فصل ششم برنامه های سمعی و بصری—فصل هفتم تبلیغ شفاهی حقوقی—فصل هشتم احکام متفرقه—فصل نهم احکام ن ...

مقرره آموزش محررین : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|728|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم پروگرام تعلیمی-- فصل چهارم مکلفیت های محاکم در برابر ستاژ کنندگان-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_meem728_1387_n975_dari_title2.pdf ...