صفحه/نتیجه

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله (غالب) وزیر عدلیه شماره (۶۹۷۹) تاریخ ۹-۵-۱۳۸۹: مصوبۀ قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری به دو ثلث آرای کل اعضأ شمارۀ مسلسل (۱۷۳) تاریخ تصویب ۷-۴-۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-16 | 1389|228|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل محاکم عسکری – فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری – فصل چهارم محاکم ابتدائیه عسکری – فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری – فصل ششم فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه – فصل هفتم امور ذاتی قضات – فصل ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مبارزهً مؤثر و عملی علیه فساد اداری شماره:(۶۱) تاریخ:۱۳۸۸/۱۲/۲۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-01-15 | 1389|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay42_1389_n1017_dari_title1.pdf ...

قانون اجراآت جزائی عسکری : شورای ملی افغانستان مصوبهً قانون اجراآت جزائی عسکری شماره مسلسل: ۱۴۵ تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۸/۱۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اجراآت جزاائی عسکری شماره: ۲۳ تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-20 | 1389|23|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف جرایم-- فصل سوم تحقیق جرایم-- فصل چهارم محاکمه-- فصل پنجم اجراآت استیناف خواهی-- فصل ششم فرجام خواهی و تجدید نظر-- ف ...

مقرره تنظیم امور معارف قضائی : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|72|م|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون همآهنگی تبلیغ حقوقی-- فصل سوم آموزش قضائی-- فصل چهارم انتشارات قضائی-- فصل پنجم تنظیم آثار حقوقی – قضائی—فصل ششم برنامه های سمعی و بصری—فصل هفتم تبلیغ شفاهی حقوقی—فصل هشتم احکام متفرقه—فصل نهم احکام ن ...

مقرره آموزش محررین : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|728|م|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم پروگرام تعلیمی-- فصل چهارم مکلفیت های محاکم در برابر ستاژ کنندگان-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1572_meem728_1387_n975_dari_title2.pdf ...

اساسنامهٔ مجمع قضات افغانستان : ستره محکمهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۲) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-15 | 1387|52|الف|KNF1610|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل و ترکیب-- فصل چهارم امور مالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1610_alif52_1387_n975_dari_title3.pdf ...