صفحه/نتیجه

اساسنامۀ د پوهنی مطبعه : فرمان شماره ۲۳۳ مورخه بیست و هفت ثور سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-15 | 1354|55|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام ، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی مؤسسه، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه. acku_risalah_knf2720_alif55_1354_n308_dari_title1.pdf ...

اساسنامهٔ صندوق معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره: (۲)تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم طرز استفاده از کمک ها-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_la1 ...

اساسنامهٔ تصدی مطبعهٔ معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|52|ا|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت های تصدی-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_k4285_alif52_1422 ...

اساسنامۀ تصدی مواد نفتی و گاز مایع : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|55|الف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ تصدی خیبر رستورانت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۹) ۲۹-۲-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|59|الف|TX911|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهو ...

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی بخش (سکتور) خصوصی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|55|ا|HB127|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل، وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این اساسنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۴۸ ماده به ادامه اساسنامه به نشر رسیده. acku_risalah_hb127_ ...

اساسنامۀ شرکت سهامی انتفاعی انکشاف صادرات محصولات حیوانی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹) تاریخ ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|KF1987.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم مسایل مالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن. acku_risalah_kf1987_z9_alif55_1365_n630_dari_title1 ...

اساسنامۀ تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۹۵) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی خدمات انجنیری ومشورتی انرژی برق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|25|ا|HD69.C6|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۷) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۲) ۲۳-۹-۱۳۶۴ درباره اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۷)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|ا|55|K4024|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...