صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی دستگاه ساختمانی اموربرق : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|52|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره (۳۵) تاریخ ۳-۹-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...

اساسنامۀ تصدی سیلوها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۳) ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|HD31|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd31_alif52_1366_n642_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطبعه تعلیم وتربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۷۶) ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|KNF3147|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3147_alif52_1366_n642_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ تصدی صنایع افغان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۵) ۲۵-۱-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|525|الف|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور احسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd31_ali ...

اساسنامۀ تصدی ساختمانی شاروالی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۵۹) ۶-۳-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|52|ا|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7443_a2_alif52_1366_n643_dari_title6.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه د افغان د ترکانی تصدی : فرمان نمبر ۱۱۴۴ مؤرخه ۱۰-۱۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-31 | 1354|52|الف|TT162.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: امور مالی تصدی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه تصدی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_tt162_a2_alif52_1354_n298_dari_title1.pdf ...

اساسنامه کوپراتیف مامورین ملکی : فرمان شماره (۱۳۳۲) مؤرخه ۱۹-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-15 | 1354|52|الف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: شرایط عضویت، فصل چهارم: تشکیلات کوپراتیف مامورین، فصل پنجم: امور مالی، فصل ششم: امور متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_alif52_1354_n299_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...