صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی جن و پرس پخته و روغن نباتی بست : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۳۰) ۱۸-۶-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-31 | 1366|52|ا|HD9490.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9490_a ...

اساسنامۀ افغان ننداری : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|99|ب|K3778|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام-- فصل دوم: سرمایه-- فصل سوم: تشکیلات و وظایف-- فصل چهارم: انحلال و نقطه-- فصل پنجم: مواد متفرق. acku_risalah_k3778_bay99_1352_n235_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۹) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی ذغال سنگ شمال

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|52|ا|TN802|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکر ...

اساسنامه ترانسپورتی باربری نمبر (۴) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۶) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|525a|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " درمورد اساسنامه تصدی ترا ...

اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۷۴) ۱۰/۴/۱۳۶۵در باره اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HF6182.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامه اداره مرکزی تامینات مادی و تخنیکی ریاست عمومی میکانیزه زراعتی وزارت زراعت و اصلاحات ارضی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۲) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۶۵ در باره اساسنامه اداره مرکزی تامینات مادی و تخنیکی ریاست عمومی میکانیزه زراعتی وزارت زراعت و اصلاحات ارضی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|525|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل و ارگان رهبری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی ت، م، ت-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. " ...

اساسنامۀ تصدی دستگاه ساختمانی وزارت تعلیم و تربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲) تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-29 | 1365|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. در مورد اساسنامۀ تصدی دست ...

اساسنامۀ شورای مشورتی اقتصادی درچوکات شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۹۹ تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیتها-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورارتقای نقش وکالت دفاع درتحکیم قانونیت انقلابی ودفاع ازحقوق ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۵) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۴) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴ درمورداساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۵)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|525b|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۱) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۳ درباره اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-15 | 1365|52|ا|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکرات ...