صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی نساجی بلخ : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۷)۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-15 | 1364|52|ا|HD9660.T482|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

اساسنامه تصدی صادرات سبزیجات و میوه جات افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیکافغانستان شهرکابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|52|الف|SB323.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_sb323_a3_al ...

اساسنامه تصدی قند بغلان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-15 | 1364|52|الف|KNF13|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ارگانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهی و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهائی. "پیرامون منظوری اساسنامه های یک تعد ...

اساسنامه نمونوی شرکت های سهاسی انتفاعی : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره منظوری نمو نوی شرکت های سهاسی انتفاعی: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۸)۱۳۶۳/۱۲/۲۱ در باره منظوری نمو نوی شرکت های سهاسی انتفاعی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |52|الف|HD2971|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم مسایل مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "هیات رئیسه شړرای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهتر طرز نشر اسناد ارگانهای عالی ، متکی به حکم ماده (۴۴) اص ...

اساسنامه تصدی فابریکه خانه سازی کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|52|الف|TH213 A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۰۵۷) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۶۷) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: امور ...

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان شوروی آفتنتو : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۹)تاریخ ۵/۳/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-15 | 1366|52|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_alif52_1366_n640_dari_title1.pdf ...

اساسنامه شرکت سهامی مختلط افغان شوروی افتورگ : موافقتنامه تاسیس شرکت های تجارتی مختلط افغان – شوروی جمهور دموکرتیک افغانستان شهر کابل (۹) مارچ سال ۱۹۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-10 | 1366|525|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ds357_5_alif525_1366_n640_dari_title2.pdf ...

اساسنامه تصدی کلمد افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-15 | 1365|52|الف|HC417|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ارگانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهی و بیلانس، فصل شش ...

اساسنامه تصدی تولیدی مواد ساختمانی وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۱)تاریخ ۲۱/۴/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-08-15 | 1365|52|ا|TH213 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "در مورد اساسنامه ...

اساسنامه تصدی افغانتور : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۲۲۱ ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-31 | 1366|52|ا|K3276|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k3276_al ...