صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۶ تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|52|الف|TH3351|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس—فص ...

اساسنامۀ نمونوی تصدی های دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱-۳-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-06-15 | 1363|59|ا|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: ار گانهای اداری، فصل چهارم: وظایف و صلاحیت های تصدی، فصل پنجم: امور حسابی راپور دهید و بیلانس، فصل ششم: تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه، فصل هفتم: احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک ا ...

اساسنامۀ د اطلاعاتو او کلتور کلوپ : فرمان شماره (۲۵) مورخ چهارم حمل سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-17 | 1355|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(-) ماده ۲-۱: فصل دوم(-)ماده ۳: فصل سوم(-) ماده ۱۰-۴: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۱۴-۱۲: فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۵: فصل ششم(مسایل متفرقه) ماده ۲۰-۱۶. acku_rislah_k487_c8_alif52_1355_n344_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک ملی افغان : فرمان شمار (۵۹۹) مورخ سوم اسد ۱۳۵۵صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-20 | 1355|52|ا|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (تعریفات) ماده ۲-۱: فصل دوم (هدف ، مرکز و سرمایه بانک) ماده ۵-۳: فصل سوم (-معاملات) ماده ۷-۳: فصل چهارم (ارگان اداری بانک) ماده ۲۸-۸: فصل پنجم (امور مالی و بیلانس) ماده ۳۲-۲۹: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۷-۳۳. ضمیمه این اساسنام ...

د بلخی ابن سینا در ملځی موسسه اساسنامه : فرمان شماره (۵۲۳) مورخ پانزده سرطان ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-31 | 1355|28|د|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(عنوان و مرام) ماده ۲-۱: فصل دوم(سرمایه)ماده ۶-۳: فصل سوم(ارگان تشکیلاتی) ماده ۱۴-۷: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۲۰-۱۵: فصل پنجم(انحلال و تصفیه) ماده۲۴-۲۱: فصل ششم(متفرقه) ماده ۲۸-۲۵. acku_risalah_ra990_a3_daal28_n342_dari ...

اساسنامه بانک انکشاف صادرات افغانستان : فرمان شماره ۸۹ مورخ چهاردهم حمل سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-04-31 | 1355|52|الف|KF1987.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: اهداف و صلاحیت های بانک، فصل چهارم: اورگان بانک، فصل پنجم: مجمع عمومی سهمداران، فصل ششم: شورای عالی، فصل هفتم: هیأت عامل، فصل هشتم: هیأت نظار، فصل نهم: قواعد مالی، فصل دهم: مواد نها ...

اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی : فرمان شماره ۲۸۹ مورخ اول جوزا سال ۱۳۵۵صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-16 | 1355|52|الف|RM172|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۴۱۵) در جلسه تاریخی ۲۸ / ۲ / ۱۳۵۵ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۵وزارت صحیه راجع به اساسنامه بانک خون مرکزی مراتب آتی را تصویب نمود:"--از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: ارګا ...

د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی مؤسسه : فرمان شماره (۳۴۷) مورخ بیست دوهم ثور۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-15 | 1356|27|د|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی موسسه"—عنوان قانون به زبان پشتو به نشر رسیده. "مجلس وزراٰء تحت فیصلۀ شماره (۶۹) در جلسۀ تاریخی ۲۰/۲/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۶ وزارت داخله راجع به اساسنامۀ مؤسسه ساختمانی ښاروالیها مراتب آتی را تص ...

اصلاح شو وتخمونو د شرکت اساسنامه : فرمان شماره (۵۹۷) مورخ سوم اسد سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی شاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-05-27 | 1355|68|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول(تعریفات) ماده ۱: فصل دوم(تاسیس و مرام)ماده ۷-۲: فصل سوم(تولید و توزیع نمودن تخم های بذری)ماده ۹-۸: فصل چهارم(معلومات لازمه بالای خریطه و یا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده ۱۱-۱۰: فصل پنجم(تشکیلات)ماده۱۲: فصل ششم(شورای ...

اساسنامه انستیتوت ملی مجادله ملاریا : فرمان شماره ۱۶۹۲ مورخ سیزدهم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-31 | 1355|25|ا|RA545|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (سرمایه)ماده ۴-۳: فصل سوم (تشکیلات) ماده ۱۱-۵: فصل چهارم (امور مالی و بیلانس) ماده ۱۶-۱۲: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۱-۱۷. acku_risalah_ra545_alif25_1355_n331_dari_title1.pdf ...