صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۳) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۵) تاریخ ۲۳-۹-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-29 | 1365|52|ا|K1358|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_k1358_alif52_1365 ...

اساسنامه تصدی مرکزانکشاف وصادرات دستی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۹) ۲۳-۹-۱۳۶۴ درمورد اساسنامۀ تصدی مرکز انکشاف وصادرات صنایع دستی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامۀ مؤسسه انکشاف صادرات کشمش افغانستان : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|HD9259.R3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd9259_r3_alif52_1356_n390_dari_title1.pdf ...

اساسنامه د اصلاح شوو تخمونو شرکت : فرمان شماره (۲۱۰۲) مورخ پانزده ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-20 | 1356|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد، فصل اول (تعریفات)ماده ۱، فصل دوم (تاسیس و مرام)ماده ۲-۱۰، فصل سوم (تولید و توزیع تخم های بذری و نهالهای مثمر)ماده ۱۱-۱۲ ، فصل چهارم (معلومات لازمه بالای خریطه ویا ظروف که تخم بذری در آن گذاشته میشود)ماده۱۳-۱۴،فصل پنجم (تشـکیلات) ماده۱۵ ...

اساسنامۀ تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطلاعات و کلتور : فرمان شماره (۱۹۰۳) مورخ دوازده هم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۵، فصل دوم (تشکیل)ماده ۶-۱۰، فصل سوم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۱-۱۵، فصل چهارم (انحلال و تصفیه)ماده۱۶-۲۰،فصل پنجم (مسایل متفرقه) ماده ۲۱-۲۵. acku_risalah_k487_c8_alif52_1356_n391_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی تعلیم و تربیه : فرمان شماره (۱۹۵۵) مورخ بیست بیست ویکم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-05 | 1356|52|ا|K891.B8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول(تأسیس و مرام) ماده۱، فصل دوم(تشکیـلات)ماده ۲، فصل سوم(صلاحیت و وظایف)ماده ۳-۷، فصل چهارم(امور مالی و بیلانس)ماده ۸-۱۴، فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی)ماده۱۵-۲۲، فصل ششم(امـور متفـرقه)ماده ۲۳-۳۳. acku_risalah_k891_b8_alif52_1356_n3 ...

اساسنامۀ تصدی تعاونی و تجارتی دوستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-15 | 1364|525|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه و امور مالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی--فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif525_1 ...

اساسنامه تصدی کود برق مزار شریف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-15 | 1364|52|الف|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان-- انحلال و تصفیه--فصل هفتم احکام نهائی. پیرامون منظوری اساسنامه ها ...

اساسنامۀ تصدی نساجی بگرامی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۸) ۱۳۶۳/۱۲/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-29 | 1364|52|ا|HD9867.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰ ،فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

اساسنامۀ تصدی د افغان میوی سمون : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۲) ۱۳۶۳/۶/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-15 | 1364|52|ا|HD31|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰ ،فصل پنجم (امور حسابی راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...